Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԶԾԱԾՈՒԿ խորհրդոյն զօրութիւն սարկաւագն նոցին ազդեալ, ետես զամենեցուն հաւատով եւ միաձայն զգոհաբանութիւնն. այսուհետեւ կարօտին զհաստատութիւն նորին ՚ի պատգամաւոր հրեշտակէն ՚ի քահանայէն ընդունել, զի անստգիւտ լիցի ուրախութիւնն. ուստի եւ սա դառնայ ՚ի ժողովուրդն ասելով. մի՛ կարծէք հարեւանցի զբարբառ սարկաւագին՝ որ աւետարանեաց զՔրիստոսի պատարագելն ՚ի լսելիս ձեր, այլ հաստատուն մտօք հաւատացէք. զի ահա ես հանդերձեալ եմ մատուցանել եմ մատուցանել զնա վասն մեր Աստուծոյ Հօր, եւ ընդ զգալի նշանակացս նուիրեմ նմա պատարագ զտեառն մերոյ Յիսուսի վասն մեր մարդեղութեանն տնօրէնութիւն. արդ զգոյշ կացէք, ամփոփեցէք զանձինս, պարսպեցէք զգայարանս, կցորդ եւ համաձայն ինձ յառաջիկայ խորհուրդս լինել՝ որոյ սակս եւ բաշխեմ ձեզ զօրութիւն։
       «Շնորհ սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ եղիցի ընդ ձեզ ամենեսեան »։ Որք մեծ այս խորհրդոյս կցորդ էք եւ ընթերակայ, շնորհն եւ սէրն Աստուծոյ սփռեսցի ՚ի վերայ ամենեցուն ձեր անձանց եւ մտաց, որպէս զի նորա զօրութեամբն պարսպեալ՝ կարողապէս նկրտիցիք տեսանել՝ թէ զի՛նչ եւ որքան բարձրագոյն է այս խորհուրդ, որ ՚ի ձեռն իմ ՚ի պէտս փրկութեան ամենեցուն կատարի. քանզի զՈրդին Աստուծոյ զՔրիստոս եւ զմահ նորա անմեղ փոխանակ մեր Հօրն իւրում տամ, եւ յուսամ առնուլ ՚ի նմանէ ըստ այսմանէ պարգեւ, ոչ միայն զմեղաց թողութիւն, այլ եւ զբաշխումն Հոգւոյն առատապէս։
       Արդ զօրացիք շնորհօք, առատացէք սիրով, սրբեցարուք մտօք, եւ այնպէս զօրութեամբ Երրորդութեանն կարողացեալք՝ հաղորդք լիջիք խորհրդոյս։ Իսկ նոքա պատասխանեն քահանային. «Եւ ընդ հոգւոյդ քում ». այսինքն, զոր դու աստուածայնապէս միջնորդութեամբդ սփռեցեր ՚ի վերայ ամենեցուն շնորհ եւ զօրութիւն, մաղթեմք զի եւ ընդ հոգւոյդ քում լինիցի մինչեւ ՚ի սպառ կնիք եւ պահապան։