Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եւ զսեղանն սուրբ՝ պատկեր Աստուծոյ. քանզի որպէս խաչն պատկեր նորա անունի՝ բնակելով ՚ի նմա զօրութիւնն իւր, այսպէս եւ ՚ի սմա տպաւորեցաւ զօրութիւն եւ ներգործութիւն Հոգւոյն սրբոյ՝ քահանայապետականն օրհնութեամբ եւ կատարողականն մեռոնիւ։ Ուսուցանէ եւ զայս մեզ սուրբն Դիոնեսոս ՚ի խորհրդածութիւն մեռոնին այսպէս ասելով. Իսկ եթէ ընդէր սեղանն սուրբ, յորոյ վերայ նուիրագործութիւն պատարագին կատարի՝ սրբի մեռոնիս օծմամբ, այսպէս իմանամք, թէ ամենայն փրկագործութեան մերոյ պատճառ եւ սրբութեան սկիզբն Յիսուս է. որ եւ յետ ամենայն տնօրինական խոնարհութեանն՝ հաճեցաւ լինել սեղան վասն մեր. սեղան ըստ աստուածութեանն, որպէս ՚ի վերայ սեղանոյ՝ Հօր. ուստի եւ եբեր կտակ ազատութեան ամենայն մարդկան իւրով խորհրդաբար ողջակիզելովն. ըստ այսմ ինձ առցես զսրբութեան սեղանն, որով կատարի պատարագն նախ ՚ի ձեռն աստուածային օծութեան կատարեալ, որպէս թէ ինքն Յիսուս ըստ մեռոնիս շնորհաց իմացականապէս բնակի ՚ի սեղանն, եւ կատարէ զնա ըստ գերունակ աստուածութեանն նմանութեան. ՚ի վերայ որոյ եւ մատուցանէ զինքն ըստ մարմնոյ պատարագ՝ որպէս եւ այնժամ, եւ արդ օր ըստ օրէ բերելով ՚ի Հօրէ մեզ քաւութեան մեղաց զշնորհս, զի ամենայն սրբութեամբ լցուսցէ զմարդիկ. առ այս հայի նուիրական սեղանոյն արձանումն ՚ի մէջ սրբոյ խորանին, եւ դնելն ՚ի վերայ նորա զաւետարանն սուրբ, այսինքն զՔրիստոս. եւ որպէս շուրջ զԱստուծով եւ անջրպետապէս ՚ի նմանէ կան հրեշտակք փառաբանիչք, այսպէս շուրջ զսեղանովն անջրպետութեամբ բեմին պարեն դասք պաշտօնեիցն. եւ որպէս զերգս օրհնութեան նոքա ՚ի խոնարհ վայրէն առ Աստուած առաքեն ՚ի բարձունս, այսպէս երգք եւ պաշտանմունք քաղցրաձայնութեան սոցա արտաքոյ խորանին կատարի. եւ ըստ որում ՚ի ներքին կողմ վարագուրին միայն կարապետն մեր եմուտ Յիսուս՝ յանդիման լինել երեսանց Աստուծոյ վասն մեր, այսպէս ՚ի ներքին կողմ խորանին միայն քահանայն մտանէ ՚ի պատկեր նմանութեան Քրիստոսի խորհրդական աղօթիւքն առաջի սեղանոյն բարեխօսել վասն մեր. եւ որպէս յոյս մեր այժմ զՔրիստոսէ է կախեալ, ըստ որում գրէ առաքեալ, որ գրաւականն է մարդկան ՚ի յերկինս, այսպէս յոյս ամենայն եկեղեցւոյն զքահանայէն է կախեալ աղօթից ՚ի խորհրդածութեան պատարագին, յոր մաղթէ Աստուծոյ վասն նոցա։