Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀՈԳԻՆ սուրբ յետ Քրիստոսի տնօրէնութեանն եղեւ վերակացու մեզ եւ պաշտպան, ըստ այնմ. «Առ ձեզ բնակեսցէ, եւ ընդ ձեզ եղիցի յաւիտեան ». քանզի ՚ի նմանէ զրկեցաւ առաջին մարդն յանցանօքն, եւ դարձեալ ընկալաք զնա1 Քրիստոսի շնորհօքն։
       Խա Հոգիս է որ զօրացուցանէ զդասս հրեշտակացն միջնորդութեամբ իրերաց առ ՚ի գիտութիւն եւ ՚ի փափագ Աստուծոյ, եւ ՚ի ձեռն նոցին սրբոց1 զուարթնոցն սպասաւորութեան իջանէ եւ ՚ի մեզ, եւ կատարէ մեօք զպէսպէս տնօրէնութիւն եկեղեցական գործոց։ Վասն այսորիկ յետ խնդրելոյ ՚ի Քրիստոսէ զսրբութիւնն որպէս ՚ի հարազատէ եւ ՚ի բնութենաըից վշտակցէ, եւ զգենլոյ մարմնով զմաքուր պատմուճանն, եւ հաւատալոյ ընդ նմին Հոգւոյն մաքրութեան Քրիստոսիւ, այնուհետեւ առ Հոգին մատչի աղերսել. զի մի արգելցէ զհեզութիւն իւր, զշնորհս եւ գործակցութիւն յառաջիկայ գործոյն. եւ զայս անկեալ ՚ի վերայ երեսաց մատուցանէ, զայն յայտ առնելով, թէ մինչդեռ չեւ եմ ՚ի քէն զօրացեալ, կորագլուխ եմ եւ անհամարձակ ընդ Աստուած խօսելոյ. իսկ յորժամ դու հաշտ ակամբ հայեսցիս յիմս խոնարհութիւն անձին եւ յաղերսանս բանից, գաս որպէս եւ սովոր ես, եւ զօրացուցանես, ապա է ինձ համարձակելի եւ քեւ եւ ՚ի ձեռն քո զպարանոցս բարձրացուցանել, եւ զբազուկս առ Աստուած խնդրուածովք տարածել. վասն այսորիկ ՚ի վերայ երեսաց անկեալ զայս աղաչանք անմռունչ ձայնիւ ՚ի սկզբանէ մինչեւ ցկատար աւարտէ։ Զի զձայն բարձրացուցանել հարկաւոր է յորժամ առ ժողովուրդն լիցի բանն, որպէս զի միջնորդութեամբ ձայնին տեղեկասցին զնոյնն. իսկ այս աղօթելս առ Աստուած է, որ զծածուկս տեսանէ, եւ առ Հոգին որ զսիրտն քննէ, վասն այսորիկ ըստ տեառն հրամանին ՚ի սենեակ մարմնոյն ամփոփէ զբանական միտսն, եւ փակէ ՚ի վերայնորա զդրունս շրթանցն, եւ այսպէս կայ յաղօթս առ նա ՚ի ծածուկ. իսկ նա, զի ամենատես է, տեսանէ աստուածաբար զծածուկս մեր, եւ հատուցանէ զխնդիրսն յայտնապէս։