Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԻՍԿ աստուածային գրոց ընթերցողութիւնք՝ զաստուածային կամսն եւ զխորհուրդսն վարդապետեն եկեղեցւոյն, առ ՚ի գործով կատարել զնոսին ըստ չափոյ եւ ըստ զօրութեան իւրաքանչիւր ումեք. եւ որպէս զի զսրբոցն երանելեաց ճգնութեանն ճանապարհս ուսցուք, թէ ո՛րպէս աշխատութեամբ եւ երկօք արժանի գտան քրիստոսեա պսակացն ՚ի հանդերձեալ կեանսն՝ մարմնով վշտացեալքն։