Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԵՐԿՐԻՆ ՚ի յերկիր հաւատացաք գոլ զսուրբ տունս. վասն այսորիկ եւ ՚ի տիպ կայանի երկնաւորացն ձեւակերպեցաւ պատկեր սորա. ըստ որում ուսեալ յառաքելոցն սուրբն Դիոնեսիոս աւանդէ մեզ այսպէս. «Քանզի նոքա, ասէ, երանելիքն առաքեալք, անմարմնապէս մաքրութեամբ յերկրի հուպ գոլով հրեշտակաց՝ կարող եղեն զերկնայնոցն կարգաւորութիւն մաքուր մտօք ճանաչել, եւ ՚ի ձեռն միջնորդութեան եւ գրոյ բանի աշակերտաց իւրեանց աւանդել։ Եւ զի անկար էր մարմնաւորացս եւ աշխարհի վիճակելոց զվերնականացն գիտութիւն նոցա նմանաբար ուսանել, կարւոր համարեցան մարմնական նշանակօք մեզ զնոյնն տալ՝ որպէս զի ուսուցուք զգալի պատկերօք զերկնայինս, եւ բազմազանութեամբ զծածուկսն, եւ նիւթովք զաննիւթսն, եւ մերովքս զգերագոյնսն, գրով եւ առանց գրոյ վարժեցին »։ Զայս ասելով երանելոյս, զարթուցանէ զմիտս մեր իմանալ զեկեղեցի պատկեր երկնի, եւ զխորանն սուրբ եւ զսրբարանն բեմ ապացոյց փառաց աթոռոյն Աստուծոյ, զորով շուրջ կան անընդմիջաբար աթոռքն, քերովբէքն եւ սերովբէքն։