Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի ՉԱՓ եւ ՚ի սահման1 երկնաւորացն դասուց ցուցաք բազում անգամ զորոշումն աստիճանաց եկեղեցւոյ. նա եւ ոչ թէ մերս միայն՝ որք ճշմարտութեանն աշակերտեցաք, այլ եւ ստուեր հանդերձելոց բարեացն՝ Իսրայէլի քահաանյագործութիւնն. որպէս եւ գրէ Պօղոս վասն նոցա՝ որք առակաւ եւ օրինակաւ երկնաւորացն պաշտէին, որպէս եւ ասացաւ Մովսեսի. «Տեսջիր, ասէ, արասցես զամենայն ըստ օրինակին ցուցեալ քեզ ՚ի սուրբ լերինն »։ Ապա յայտ է թէ առ մեզ եւս գերազանց հաստատեցաւ նոցին ճշմարտութիւն՝ որք առնուն զգիտութիւնն Աստուծոյ երկատեսակութեամբ ՚ի միմեանց, եւ իջուցանեն առ իրեարս. այսպէս եւ աստ քահանայն տայ զգիտութիւն Աստուծոյ առ սարկաւագն. իսկ նա ընկալեալ զնոյն՝ հրամայէ իւրաքանչիւր կարգի ժառանգաւորացն, եւ նոքա հրամայեն եկեղեցւոյն։ Արդ որպէս սարկաւագն վարդապետութեամբ քարոզութեանն զիւրն աստիճանի առանձնաւորութիւն եցոյց, նոյնպէս սաղմոսերգուն զիւրն կատարէ գործ՝ երգելովն, եւ ընթերցողն ընթեռնլովն. ապա թէ ամենեքեան զուգակցին նմա յերգելն, անկարգութիւն տիրէ, եւ ոչ որոշի առանձնաւորութիւն պատուոյն. այլ պարտ է, զի որպէս սարկաւագն միայն տայ զքարոզութիւն ժողովրդեանն, եւ ընթերցողն զընթերցողութիւնն, այսպէս եւ սա զսաղմոսողութիւնն2 եւ զայէլուսն, եւ ապա ՚ի նմանէ հրամանաւ եւ առաջնորդութեամբ նորին սփռեսցի քաղցրութիւն եղանակին յամենայն լրումն եկեղեցւոյն, զի կարասցուք պահել զհրամանսն. «Ամենայն ինչ ձեր, ասէ, բարեձեւութեամբ եւ ըստ կարգի լինիցի, նա եւ ըստ եկեղեցեացն Աստուծոյ»։