Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՓՈՔՐ ինչ եւ չնչին ունին ՚ի միմեանց զանազանութիւն ընթացք բանի գոհութեանն եւ օրհնութեան. քանզի օրհնութիւնն էյէիցս բարեացս Աստուծոյ փառատրութիւն. իսկ գոհութիւնն՝ նորոգ առելոցն շնորհակալութիւն։ Արդ մինչեւ ցայժմ յաղագս որոյ ունէին շնորհ յԱստուծոյ՝ օրհնէին. իսկ այժմ դարձեալ նորոգ ընկալեալ զհասարակաց պարգեւիս բաշխումն, ՚ի վերայ որոյ գոհանալ հրամայէ դաստիարակ նոցին սարկաւագն. որպէս զի ըստ այսմ հաղորդք լիցին քահանայական աղօթիցն, որ խորհրդաբար գոհանայ անդր ՚ի ներքին վայրս սրբոյ խորանին։