Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԵԹԷ զառաջինսն որ յաղագս այսր բանի ամբողջ ունիմք ամբարեալ ՚ի յիշողական միտս, կարողապէս եւ զայսր ըստ կարգի ուսանիմք զխորհուրդ. արդ քանզի ցուցաք զքահանայապետն պատկեր Քրիստոսի ըստ մարմնաւորութեանն՝ կացեալ ՚ի դրունս եկեղեցւոյն, եւ ապացոյց նմին ՚ի խորանն համբարձեալ եւ ՚ի վեհագոյն աթոռն բազմեալ, յետ որոյ եւ յանդիման ելեալ Աստուծոյ Հօր ըստ Քրիստոսի ՚ի ներքին կողմն վարագուրին, կատարեաց զվասն մեր բարեխօսութեանն սպասաւորութիւն յերկրի, որպէս եւ Քրիստոս կատարէ յերկինս. եւ ետ նուէր Աստուծոյ Հօր զմարմինն Քրիստոսի իւրովք խորհրդածութեամբք՝ զոր նուիրէ Քրիստոսի ՚ի յերկինս, որով հաշտեալ Հօրն՝ ետ ՚ի նա զՀոգին սուրբ. եւ նա առեալ զնոյն առանց չափելոյ ՚ի մարմինն իւր, բաշխեաց եկեղեցւոյս ըստ իւրաքանչիւր չափոյ եւ արժանաւորութեան. այսմ ամենայնիւ զնկարագրութիւն փրկչին մերոյ կերպացոյց առաջի մեր՝ իւրս քահանայապետ, եւ սպասաւորեաց ամենեցուն փրկութեան, որպէս եւ Քրիստոս սպասաւորէ մինչ ՚ի վախճան աշխարհի։ Բայց սա այժմ եւ զմիւսանգամ նորա փառաւոր գալստեանն տայ մեզ տարացոյց, կրկին դարձեալ ՚ի մէջ եկեղեցւոյս գալով պատուական եմիփորոնաւն. որպէս եւ նա, զի յետ յերկրէ յերկինս վերանալոյն հանդերձեալ է դարձեալ յերկնից գալ, եւ իւրաքանչիւր ումեք ըստ իւրում գործոց զվարձս աշխատութեանցս հատուցանել, այսպէս եւ սա՝ որ յապացոյցն երկնի՝ ՚ի խորանն, յետ կատարելոյ զամենայն տնօրէնութիւն բարեխօսութեան՝ գայ դարձեալ ՚ի ստորեւ, եւ զվարձս աշխատութեան գործոց աղօթից ժողովրդեանն հատուցանէ բարձրաձայն աղօթիւքն։ Եւ է՞ր վասն բարձրաձայն. քանզի այս օրհնութիւն է, զոր առեալ յԱստուծոյ բաշխէ սոցա, եւ ոչ ՚ի դիմաց սոցին աղաչանք. յորժամ ՚ի նոցանէ առ Աստուած մտանէր հրեշտակ, խոնարհ ձայնիւ եւ աղերսիւ գնայր. իսկ յորժամ յԱստուծոյ առ սոսա գայ, օրհնութիւն իշխանութեան զոր էառ ՚ի նմանէ՝ բարձր բարբառաւ բնաւիցս բաշխէ։