Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԱՅՍ բանք եւ աստուածային օրինադրութիւնք՝ սպասաւորութեան մտաց եւ ձեռին իմոյ թշուառ Ներսեսի ասացաւ ՚ի Հոգւոյն Աստուծոյ ի նախագրեալ թուականդ՝ վեցհարիւր քսան եւ վեցին, եւ ՚ի ժամանակ կենաց մերոց մինչ մինչ էի քսան եւ չորս ամաց, եւ կայի ՚ի լռութեան եւ միայնութեան ՚ի մէջ լերանցն Տօրոսի. իսկ յետ ամաց ինչ դարձեալ ածայ յեկեղեցական պաշտօն, եւ ՚ի մարմնական գործով զբաղանք. եւ զհուր տոչորման սրտի իմոյ որ ՚ի բանքս ցուցաւ՝ հնարէի եւ յայլս բորբոքել, եւ ըստ բանիս գործ գլխաւորել, եւ անկարանայր այս. քանզի մի անգամ եւ երկիցս հանի զսոյն յատեան եւ ՚ի ժողովս եպիսպոսաց եւ իշխանաց, եւ ոչ եղեւ պարատումն գոնէ ընթերցման կամ ունկնդրութեան։ Եւ ՚ի սոյն ժամանակս ՚ի թուականութեանս վեցհարիւր եւ յերեսուն եւ վեցին յափշտակեցաւ սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ ՚ի Թուրքաց ազգէ, եւ եկեղեցականքն եւ իշխանքն որք սպասաւորէին սուրբ տեղեացն՝ գերեցան. եւ համբաւս այս հասեալ յարեւմուտս՝ զբնաւ ազգսն թագաւորօք եւ իշխանօք՝ ըստ հրամանի Հռովմայ հայրապետին շարժեաց գալ յայս աշխարհ. եւ մինչ նոքա հեղուին անթիւ բազմութիւնք նաւօք ՚ի ծովէ անտի ՚ի Պտղոմիդեայ, ՚ի թուականութեան ՚ի վեցհարիւր յերեսուն եւ ութն, յղեաց իշխողս մեր մեծ Լեւոն զմեզ առ կաթուղիկոսն սուրբ տէր Գրիգոր յաթոռն հայրապետական որ կոչի Հոռմի կլայ ՚ի վերայ Եփրատայ. եւ ՚ի գնալ մեր յաւուրս պենտակոստէից յայնկոյս Մարաշայ, յարձակեցան ՚ի վերայ մեր Թուրքք Մարք, եւ սրով ճարակեցին զորս ընդ մեզ կրօնաւորք եւ աշխարհականք ոգիք իբրեւ քսան. յափշտակեցին ընդ այլ ինչսն եւ գրեանքս, ՚ի վերայ որոց սգայի անմխիթար չունելով զհաւասարն։ Իսկ ապա ՚ի տեսչութենէ գթութեանն Աստուծոյ ՚ի թուին վեցհարիւր քառասուն եւ մէկ, քննեալ ուր վաճառեալ էին՝ դարձուցաք զսոյն ՚ի գերութենէն. քանզի գտաւ ՚ի գաւառն Ջահնայ, եւ սատարութեամբ եպիսկոպոսի գաւառին Ներսեսի եւ Վարդանայ կրօնաւորի՝ ածաւ սոյն առ իս վերստին, եւ եղեւ վշտագնեալ ոգւոյ իմոյ մեծ սփոփանք եւ մխիթարութիւնք, եւ առ Աստուած երկրպագութեան գոհութիւն։ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից . ամէն։