Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԸՍՏ որում յառաջնումն մինչ վերաբերիւր պատարագս ՚ի ժողովրդենէն ՚ի սեղանն, դպրացն հրաման տայ եղանակել սարկաւագն, այսպէս եւ այժմ առնէ յորժամ հանդերձեալ է նոյն շնորհս իջանել առ ժողովուրդն ՚ի բաշխումն։ Եւ այս ո՞յր աղագաւ. զի ազդումն երաժշտական եղանակին ըստ որում ունի զօրութիւն՝ ընդոստուցեալ զարթուսցէ զմիտս ամենեցուն առ ՚ի տենչումն շնորհին. քանզի չիք ինչ որ զկամս մեր յեղաշրջէ յուրախութիւն կամ ՚ի տրտմութիւն՝ որպէս զերգոցն ձայն, յորժամ որպէս պարտն է՝ լինիցի. վասն այսորիկ եւ եկեղեցական աւանդութիւն ընկալաւ զայն յարտաքնոցն։