Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԶՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏՆ բազում անգամ էառ բանս պատկեր Քրիստոսի, բացափայլեալ ՚ի մէջ ժողովրդեանս, որ ունի ՚ի վերայ իւր զպատուական եմիփորոնն ՚ի փառս, որպէս եւ Քրիստոս զխաչն. քանզի զայս նմա աւետարանիչն անուանէ փառք, զխաչն, որով եւ սա է զարդարեալ ախչանկար եմիփորոնովս, զպատկեր Քրիստոսի յանձն ձեւացուցեալ. վասն որոյ եւ ըստ նմանութեան նորա խոնարհեցաւ տնօրինապէս առ դրունսն, եւ յետ այնր համբարձաւ հաւասար նմա, եւ յիշխանական աթոռն զետեղեցաւ։ Արդ այսուհետեւ վախճան էառ լինել սորա ապացոյց Քրիստոսի . քանզի հանդերձեալ է իւրն ճշմարտութեան խորհուրդ երեւել, այսինքն սուրբ եւ աստուածային մարմնոյ նորին եւ արեան յիշատակ, զի կատարեսցի։ Վասն այսորիկ ՚ի բաց հանէ զեմիփորոնն՝ որով ինքն պատկեր Քրիստոսի ձեւացաւ, եւ գայ առաջի սրբոյ սեղանոյս՝ ճշմարտութեան խորհրդոյ նորին լինել սպասաւոր, յայտ առնելով թէ իմս ձեւ պատկերի մինչեւ ցայժմ զօրացեալ առաջի ժողովրդեանդ մարմնական աչաց զտէրն ձեր կերպարանեալ. որ ըստ որում տեսէքդ զիս, խոնարհեցաւ յերկիր, եւ բարձրացաւ ՚ի յերկինս, եւ նստաւ ընդ աջմէ Աստուծոյ՝ վեհագոյն իշխանութեանց եւ պետութեանց, որպէս եւ եսս վեհագոյն ամենայն եկեղեցականացս դասուց։ Արդ այսուհետեւ պատրաստեցէք զիմանալի աչս ձեր ՚ի հայեցողութիւն՝ զնա զտէրն իմանալի հաւատովք տեսանել ՚ի մէջ մեր, որոյ առաջի ես իջեալ հպատակութեամբ պաշտեմ իբրեւ զծառայ եւ զսպասաւոր. վասն այսորիկ եւ ՚ի բաց հանեմ զարքունականս նմանութիւն, զի ծառայիս տէրութիւնն այլ ոչ զօրէ ՚ի գալ տեառն, այլ որ նախ քան զնա տէր, այժմ յերեւել տեառն՝ ծառայ։ Զայս նշանակելով ՚ի բաց հանէ զպատուական եմիփորոնն, որով ձեւացաւ պատկեր Քրիստոսի, եւ գայ այնուհետեւ առաջի սրբոյ սեղանոյն սպասաւոր նմին՝ կատարել զմեծն խորհրդածութիւն։ Զայս թէ կամիմք եւ ՚ի հնումն ուսանիմք նախագուշակեալ. քանզի հրամայեաց Աստուած Ահարոնի զպճղնաւոր պատմուճանն ՚ի պատիւ եւ ՚ի փառս զգենուլ միայն ՚ի սուրբ խորանն առաջի ժողովրդեանն . իսկ յորժամ ՚ի սուրբ սրբոցն մտանէր նա՝ քահանայապետն, զայն ՚ի բաց հանէր, եւ միայն կտաւեայ պատմուճանաւն անդանօր մտեալ աղօթէր. այն ստուերն, այս ճշմարտութեանս նախագաղափար յարացոցյ ասացաւ ՚ի Պօղոսէ։ Վասն այնորիկ որպէս նա զպճղնաւորն ակամբք զարդարեալ զգենոյր առաջի ժողովրդեանն ՚ի պատիւ եւ ՚ի փառս եւ ՚ի նմանութիւն Աստուծոյ, սա զեմիփորոնն ունի խաչիւք զարդարեալ, որով Քրիստոս փառաւորեցաւ, եւ զբնութիւնս մեր պատուեալ մեծարեաց. եւ որպէս նա ՚ի մտանելն ՚ի սուրբ սրբոցն առաջի Աստուծոյ զնմանութիւնն Աստուծոյ հանէր, եւ սպասաւորի պատկերաւ կերպանայր, այսպէս եւ սա ՚ի քահանայագործելն զՔրիստոս՝ զնմանութիւն նորին ստուերապէս պատկառէ առաջի ճշմարտութեանն բերել. այլ սպասաւորի եւ պաշտօնէի կերպարանօք կացեալ առաջի նորա աղօթէ, եւ զճշմարիտն Աստուած փոխանակ մեր՝ Հօրն իւրում նուիրէ։