Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԵԿԵՂԵՑԻՍ տաճար եւ տուն Աստուծոյ է, որպէս գրեաց Պօղոս. «Ոչ է տուն տեառն տեղի ձեզ հաց ուտելոյ », եւ սոքա իշխանք կարգեցան առաջի Աստուծոյ ՚ի սոյնս զիւրաքանչիւր գործ կատարել։ Իշխանին անմարթ է յարքունական ապարանսն եւ նորին առաջի զգեստուց փոփոխումն առնել. այլ պարտ է որպէս զի առաջի նորա միայն իշխանականաւն երեւեսցի փառօք, եւ աստ զտէրունին կատարեսցէ պաշտօն գործոյ, եւ ոչ զանձին. վասն այսորիկ հանդերձեալք կատարել զգործն Աստուծոյ, այսինքն զպատարագն սուրբ, յարտաքին գաւիթն զարդարին, եւ ՚ի տաճարս Աստուծոյ իւրաքանչիւր պատուոյ կերպարանօք զանազանապէս ներգործեն զայլ եւ այլ պաշտօն տնօրէնութեան աստուածային խորհրդոյն։ Բայց դուտես ինձ եւ զայս, զի զգենուլն եւ մտանելն առաջի Աստուծոյ նոցա է՝ որոց սիրտն է ուղիղ ընդ նմա. եւ հաւատարմութիւն կամաց ծառային առնէ զպաճուճանս նորա ըղձալի արքային. ապա թէ զներքին պայծառութիւնն մտաց՝ որոյ ապացոյց է մարմինն՝ ոչ ունի հաւասար նմին պայծառ եւ առ Աստուած բարձրացեալ, կարծեմ յանդգնութիւն մեզ եւ դատապարտութիւն զարտաքինս. այսպէս եւ ոչ ներքին պայծառութիւնն առանց արտաքոյս է կատարեալ ՚ի մարմնով հոգիացելոցս։