Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
«ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ օրինաց եւ մարգարէից դու ես Քրիստոս փրկիչ մեր որ լցուցեր զամենայն հայրակամ տնօրէնութիւնս, լցո զմեզ հոգւովդ քո սրբով »։ Բովանդակէ ՚ի բանս չափաւոր՝ զամենայն տնօրէնութիւնս խորհրդոց որ մինչեւ ցայժմ կատարեցաւ. քանզի սկսեալ ՚ի կանխագուշակութենէ մարգարէիցն՝ յառաջ եբեր Քրիստոս ՚ի գալստեանն բանս նոցա, եւ կարգաւորապէս կատարեաց. նոյն եւ այժմ այսօր եղեւ ՚ի մէջ մեր եւ նոցին յիշատակք անըստգիւտք. քանզի նախ խօսեցաք մարգարէիւքն, յետ այնորիկ հաստատեցաք եւ զխորհրդոց տնօրէնութեանն Քրիստոսի բացերեւութիւնն։ Բայց ընդէ՞ր ասէ հայրակամ տնօրէնութիւն. քանզի ոչ անձամբ անձին, այլ կամօք Հօր եւ իւր աստուածութեանն Քրիստոս պաշտպանեաց մարդկայինս փրկութեան. ըստ այնմ. «Ես յանձնէ ինչ ոչ խօսիմ, այլ Հայրն ետ ինձ պատուէր՝ զի՛նչ ասացից եւ զի՛նչ խօսեցայց»։ «Լցո զմեզ, ասէ , Հոգւով քո սրբով »։ Զի քո, ասէ, ամենայն տնօրէնութեան դիտաւորութիւն առ այս հայէր, որպէս զի Հոգին զոր բարձեր ՚ի մէնջ ըստ պարտեացն Ադամայ, արդարութեամբ նոր Ադամդ ընկալեալ ՚ի մեզ անցուսցես։ Արդ զի տնօրէնութեանդ յիշատակ լի կատարեալ աւարտեցաւ, լցցուք ամենեքեան որք ՚ի սոյնս աշխատեցաք եւ պարգեւօք Հոգւոյդ, զոր քո այսպիսի ներգործութեամբ աստուածեղէն մարմնովդ ՚ի մեզ ընկալաք։