Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
«ՆԱՅԵԱ, տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, յերկնից ՚ի սրբութենէ քումմէ, եւ յաթոռոյ փառաց թագաւորութեան քո. եկ ՚ի սրբել եւ ՚ի կեցուցանել զմեզ որ ընդ Հօր նստիս, եւ աստ պատարագիս »։ Որք ոչ գիտեն զքրիստոնէից խորհրդոյս բարեպաշտութիւն՝ երկուս ունին պատճառս, կամ զտգիտութիւնն կամ զանհաւատութիւնն. ՚ի սոցանէ ոք յորժամ լսէ զասացեալ աղօթիցս բան, կամ անհաւատութեամբն այպանէ, կամ տգիտութեամբն տարակուսի. զիա՞րդ յերկինս նստի էութիւնն Քրիստոս, եւ աստ պատարագի, կամ ո՞րպէս որ ՚ի մէջ մեր է՝ յերկնիցն նայի։ Ասպիսոյն պարտ է երկիւղածութեամբ ձգել ՚ի միտս զգիտութիւն խորհրդոյս զօրութեան, որպէս եւ ցուցաք ըստ կարի հայրենի աւանդութեանցն ընթացիւք. այսինքն զի Քրիստոս ընդ Հօր նստի ՚ի սրբութեան աթոռն՝ մերս մարմնոյ էութեամբ, եւ մեք պատարագեցաք զնորա խորհուրդսն որ վասն մեր չարչարանացն աստ իմացողականս հայեցողութեամբ. զի հաւատացաք՝ թէ այս գործառնութիւնս եւ աղօթքս առաջի Աստուծոյ է՝ որոյ փառօքն լի է երկինք եւ երկիր, եւ այնպիսի յուսով տուաք աստ պատարագ Հօր զՔրիստոսի չարչարանացն զխորհուրդ, եւ անդր ՚ի յերկինս իմացող մտօքս հաւատացաք զնոյն զՔրիստոս տալ, որ ա՛ռ քահանայագործելովն իւր զՀոգին ՚ի Հօրէ փոխանակ պատարագիս մահուն, եւ առաքեաց ՚ի նշանակս մարմնոյ եւ արեանս իւրոյ, եւ օծ զսա տնօրէնութեամբ Հոգւոյն տէր եւ Քրիստոս՝ որպէս եւ զիւրն մարմին. եւ մի Հոգին որ ՚ի նա էջ ՚ի Հօրէ, էջ ՚ի Քրիստոսէ ՚ի նուէրս, եւ արար զսա մի մարմին Քրիստոսի, այլ եւ այլ որակութեամբ նիւթոցս. վասն այսորիկ ասէ.
       «Արժանի արա տալ մեզ յանարատ մարմնոյ քո եւ ՚ի պատուական արենէս, եւ ՚ի ձեռս մեր ամենայն ժողովրդեանս »։ Զի մեք ըստ մերոց գործոցն ոչ ունիմք համարձակութիւն ՚ի քեզ մերձենալ. դու տու՛ր, որ ըստ քում ազատ եւ անմեղ մարմնոյդ ընկալար զայս շնորհ ՚ի Հօրէ քումմէ մարդկայինս բնութեան առնուլ ՚ի քեզ եւ ՚ի մարմին քո զՀոգիդ քո անչափ. եւ միջնորդութեամբ մարմնոյ քո եւ արեան անցուցանես զնոյն ՚ի մեզ՝ ըստ իւրաքանչիւր չափոյ եւ արժանաւորութեան։ Ուստի աղաչեմք, զի տացես դու անընդմիջաբար մեզ , եւ ՚ի ձեռն մեր ամենայն ժողովրդեանս, որպէս զի բովանդակ անդամքս հաղորդ լիցին ՚ի գլխոյդ շնորհացս իջելոյ։