Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՊԱՐՏ է գիտել, թէ այսուհետեւ վախճան էառ խորհուրդ պատարագիս՝ հանդերձ պէսպէս աղերսանօք ՚ի քահանայէն. եւ մինչդեռ ոչ էր այս կատարեալ, ոչ ինչ ունէր համարձակութիւն սարկաւագն ազդել ժողովրդեանն. վասն այնորիկ լռեալ դադարեաց։ Եւ սոքա քահանայքս ետուն խորհրդապէս զՔրիստոս Հօր, առին ՚ի նմանէ եւ զՀոգին, հայցեցին զպէսպէս ողորմութիւն. իսկ յորժամ ՚ի լրումն զխորհուրդս ածեալ յանգեցին, սարկաւագն ազդէ նոցա քարոզութեամբն ժողովրդեան, եթէ ձեր փրկութեան նուէրն զոր ետուք ՚ի քահանայսն՝ մատեաւ առաջի Աստուծոյ, եւ նա ընկալաւ հաշտ եւ քաղցր կամօք. արդ պատրաստ լերուք, զի ՚ի պատարագին ձեր փոխարէն՝ ՚ի շնորհսն Հոգւոյ՝ զոր քահանայքն առին յԱստուծոյ՝ վայելիցէք. եւ այսպէս զգուշութիւն տայ նոցա զի պատրաստիցին առ հանդերձեալ շնորհն որ իջանելոց է ՚ի մէջ նոցա. այսինքն զի ընդ Աստուած Հայր դեռ եւս ոչ համարձակեալ են ժողովուրդս խօսել. նա եւ ոչ զՀոգւոյն իջումն ՚ի վերայ պատաարգին իմացեալ, զի այս ամենայն ծածուկ եւ խորհրդաբար ՚ի ներքին վայր սրբոյ խորանին կատարեցաւ ՚ի մէջ քահանայիցն , եւ ժողովուրդն միայն Քրիստոսի լինէր խօսակից, զսրովբէական երգն եւ զամենայնի գոհութիւնն երգելով, որպէս եւ անդր է յայտնեալ։ Արդ այսուհետեւ հանդերձեալ են զՀոգին տէրունական մարմնովն ընդունել, եւ պարտ է զի որպէս քահանայքն նախ ընդ Հայր խօսեցան եւ ապա զՀոգին ՚ի ձեռն Քրիստոսի ՚ի նմանէ ընկալան, զի այսպէս լիցի եւ սոցա նախ համարձակել եւ առ Աստուած Հայր աղօթել, եւ ապա զպարգեւ շնորհին ՚ի նմանէ ընդունել. արդ զի այսմ, ըստ որում ասացաւ, պատրաստ լինիցին , դաստիարակ նոցին սարկաւագն նախ զգուշութիւն տայ քարոզութեամբն։