Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ յորջորջումն յայտ առնէ, թէ զանազանութիւն բազմութեանն ՚ի մի անձնաւորութիւն գան սովաւ, եւ որք մարմնական վայրաքարշութեամբ այլայլեալ են, ՚ի ձեռն այսր ճաշակման ՚ի մի տեսակ աստուածանմանութիւն փոփխին։
       Դարձեալ ըստ այլում տեսութեան հաղորդութեանս անուն, քանզի ՚ի Քրիստոս մերձենամք սովաւ եւ անդամք, որ խտրոց արարեալ զմեղսն բաժանեցաք ՚ի նմանէ, այսու վերստին դարձեալ ՚ի գլխոյն իջանէ առ մեզ կենդանութիւնն յետ առողջարար դեղոցն ապաշխարութեան, եւ հաղորդիմք ՚ի կեանսն՝ կենդանացեալք ՚ի մեղացն մեռելութենէ. եղեալ մի հոգի ամենայն եկեղեցւոյն բաժանեալ մարմնոցն։ Ըստ այնմ զոր գրէ առաքեալ. «Որ մերձենայ ՚ի տէր, մի հոգի է ». եւ դարձեալ առ կորնթացիսն. «Բաժակն օրհնութեան հաղորդութիւն է արեանն Քրիստոսի. հացն զոր բեկանեմք հաղորդութիւն է մարմնոյն Քրիստոսի ». եւ մեք բազումքս որ զմի հացն կերաք՝ մի, ասէ, լինիմք մարմին. այսինքն զի ՚ի միոջէ հացէն վայելեմք. եւ յեղաշրջեալ ըստ նորին սրբութեանն տարրանամք հաղորդեալք իրերաց եւ միացեալք ՚ի Քրիստոս։