Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԵՐԷՑ՝ ծերունեացն է անուն, փոխելոցն յերիտասարդական հասակէն եւ ՚ի ծերութիւն յեղաշրջելոցն. այսպէս է տեսանել եւ յաստուածակոյս կողմն՝ տղայութիւն, երիտասարդութիւն եւ ծերութիւն հոգւոց. որպէս ասէ Պօղոս զանձնէ. «Մինչ տղայն էի, իբրեւ զտղայ խօսէի եւ հանճարէի, այժմ եղեալ այր՝ զտղայութեանն խափանեցի »։ Եւ որ միջամուխն էր աստուածային խորհրդոցն, զանունն իւր երէց գրէր. եւ զաշակերտսն յայս երիս հասակս որոշէր, որովք ուսանիմք ընթացս հասարակաց հոգւոյ, որպէս եւ մարմնոյն, զի զնոր եկեալն ՚ի հաւատս՝ մատաղատունկ առին կոչել գիրք։ Արդ որ ոք նորոգ որոշեալ ՚ի խաւարէ աշխարհի եւ մերձեցեալ յօրէնսն Աստուծոյ՝ տղայ է այնպիսին, թէպէտ եւ հասակաւ մարմնոյն ծեր է։ Իսկ յառաջացեալ յայնմանէ առաքինութեամբ եւ գիտութեամբ զօրացեալ, ոչ միայն զանձն այլ եւ զայլս խրատել երէց է ՚ի հասակ հոգւոցն. վասն այսորիկ զքահանայս երէցս անուանեմք՝ թէպէտ եւ մանկունք են, ծերունեացն մակադրութեամբ. յայտ առնելով կոչմամբն՝ կատարեալս զնոսա ըստ աստուածային հասակի առաքինութեանն, ոչ միայն անձանց, այլ եւ այլոց հրատարակելով զնոսա ուսուցիչս . վասն որոյ եւ ծերոց պատիւ առին ՚ի մէջ ժողովրդոցն, որպէս հայրն ՚ի մէջ հոգւոց՝ երկամբք ծնելոց մանկանցն նախադասեալք։