Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի ՁԵՌՍ հրեշտակին իւրեանց զոր առաքեցին առ Աստուած, այսինքն քահանային, ետ բազմութիւն սրբոյ ժողովրդեանն զառ ՚ի Քրիստոս խոստովանութիւնն մարմնոյ նորին եւ աստուածութեանն, զմարմնոյն հաւատ հաստատեալ նշանակաւ հացին եւ գինոյն, զոր վերածին ՚ի սեղանն սուրբ ՚ի միջոյ սոցա սարկաւագքն, հաստատեալ թէ որպէս այս տարր զգալի եւ շօշափելի, այսպէս եւ Որդին Աստուծոյ վասն մեր զգալի մարմին զգեցաւ, եւ զաստուածութեանն հաւատ ետուն ՚ի նա բարձրաձայն եւ խոստովանողական դաւանութեամբ։ Արդ առեալ ըստ իմանալի եւ ըստ զգալի էութեանն ՚ի սոցանէ ՚ի ձեռս իւր պատարագ զՔրիստոս քահանայն՝ հանդերձեալ է տալ Աստուծոյ Հօր, եւ սովաւ զնա յողորմութիւն աղերսել, եւ հատուցանել զփոխարէն նուիրացս, այսինքն զՀոգին սուրբ, որպէս եւ ՚ի սկզբանն։ Եւ այս խորհրդոյ զօրութիւն ազդեցաւ սարկաւագին, որ համարձակապէս մտանէ ՚ի խորանն սուրբ, եւ առնու զգիտութիւն լուսափայլութեանն Աստուծոյ՝ միջնորդութեամբ քահանային. ուստի եւ բարիոք մտածութեամբ ախորժէ զնոյն լուսափայլութիւնս սփռել ՚ի խոնարհ դասս ժողովրդեանն՝ ըստ կարողութեանն իւրեանց ընդունելոյ, որպէս եւ միշտ սովոր էր զայս առնել. յաղագս որոյ եկեալ ՚ի մէջ նոցա՝ վերաձայնէ ՚ի լուր ամենեցուն ոչ զխորհրդոյն զօրութիւն, այլ զի՞նչ. միայն զգուշութիւն։
       «Ահիւ, ասէ, կացցուք, երկիւղիւ կացցուք, բարիոք կացցուք եւ նայեցարուք զգուշութեամբ »։ Այսինքն՝ մեծ խորհուրդ ազդեցաւ ինձ, ո՛վ եղբարք, որ հանդերձեալ է ՚ի մէջ ձեր կատարել. սոսկալի եւ զուարճախառն երկեղի պատահեցի՝ յորժամ ՚ի մէջ քահանայիցն ՚ի սրբութիւն սրբոցն մտի, հրաշափառ ազդումն եւ խորհրդոյ կատարումն ՚ի ներքին վայր սրբոյ խորանին ես տեսի. արդ աղաչեմ զամենեսեան, որպէս միշտ զգուշական բանից իմոց լուարուք Քրիստոսասէր ժողովուրդք, այժմ առաւելապէս զահն եւ զերկեղն Աստուծոյ յանձինս բերեալ՝ ընթերակայ սրբոյ խորհրդոյս կացէք. առ որ եւ զգուշապէս մտաւորական աչօք նայեցեալ տեսէք՝ թէ զի՛նչ եւ ո՛րքան հրաշակերտ եւ սարսափելի հանդերձեալ է ձեզ ազդել խորհուրդ. նայեցարուք յիմանալին՝ ոչ մարմնական աչօք, այլ իմացող եւ վերահայեաց մտօք զնա նկատեալ տեսէք։ Իսկ նոքա պատասխանեն, ոչ սմա1 այլ Աստուծոյ, որպէս եւ միշտ սովոր են. քանզի եւ նախ քան զայս սա հրամայէր աղաչել, եւ նոքա ուսեալք ՚ի սմանէ՝ ՚ի տեառնէ զողորմութիւնն հայցէին. այսպէս եւ այժմ ասաց եւ հրամայեաց նոցա նայել զգուշութեամբ յետ երկեղիւ կալոյն. իսկ հաւատացելոցն ամփոփեալ զինքեանս երկեղիւ եւ ուղերձեալ զտեսութիւն մտացն ՚ի նպատակն Աստուած, վկայեն կամաց՝ մտացն բերանովք՝ եւ ասեն. նայիմք՝ որպէս եւ հրաման առաք՝ զգուշաբար առ քեզ Աստուած, առ որ եւ հաւատացաք լի սրտիւք։