Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ որ առ Հայր աղօթից քահանայիս՝ աստանօր աւարտեցաւ, եւ զլրումն էառ առ նա հրեշտակ մտանելն սորա ՚ի ժողովրդենէս. իսկ եթէ ո՛րպէս՝ յարդեանց անտի ծանիցուք։ Զպատարագն զոր ետուն ՚ի ձեռս նորա դաշամբք հաւատոյն եւ նշանակացն, հաստատութեամբ մտեալ առաջի Աստուծոյ նուիրեաց, զՈրդին փոխանակ ամենեցուն ընծայ ՚ի ձեռս Հօրն աւանդեաց, զՀոգին փոխարէն նմին՝ ՚ի կենդանութիւն նշանակացն ստորիջոյց, նովաւ ապա զսէրն Աստուծոյ եւ զխաղաղութիւնն առ մարդիկ ուղղեաց, ընթերակայ եկեղեցւոյ զպէսպէս շնորհս պարգեւաց ունել նովաւ աղօթեաց։ Յետ այնորիկ եւ զսրբոյ հասակին Քրիստոսի՝ այսինքն զյիշատակ անուանց սրբոցն առեալ ՚ի նոցանէ, ընդ գլխոյն Քրիստոսի զմարմինն յօդեաց. եւ վերստին դարձեալ մարմնովն կատարեալ Քրիստոսի զպէսպէս հայցուածս աղօթիցն երկրորդեաց. յետ այնորիկ եւ Հայր ունել եկեղեցւոյն զԱստուած առ ձեռն պատրաստ թախանձեաց։ Արդ յորժամ այս տուաւ, եւ ամենեքեան հաշտեալք ՚ի խռովութենէն՝ արժանի գտան ընդ Հայրն խօսել - գոհացաւ ՚ի վերայ այսր շնորհիս տրից մեծապէս. եւ այնուհետեւ ախորժէ, զպարգեւն զոր ա՛ռ յԱստուծոյ՝ պատարագին իւրոյ զոր մատոյց փոխարէն՝ հասարակաց ժողովրդեանս բաշխել , որք հայր արժանի գտան զնա անուանել. զի սոքա որք ետուն զՔրիստոս պատարագ՝ առցեն զՀոգին Քրիստոսի մարմնովն իւրով ինքեանց կերակուր. եւ մի՛ միայն ՚ի քահանայիցն դաս մնասցէ շնորհին զօրութիւն, այլ եւ զսոսա իջեալ սրբեսցէ։ Զի որպէս քահանայքն՝ Աստուծոյ հաղորդեցան միջնորդութեամբն Քրիստոսի, սոքա միջնորդութեամբ քահանայիցն հաղորդեալք Քրիստոսի՝ առ Աստուած հաղորդեսցին յօդակապութեամբ Հոգւոյն. զի այսպէս զուգահաւասար սրբոց հրեշտակացն առ Աստուած մերձեսցին. ըստ այնմ զոր Յովհաննէս գրեաց. «Ձեռք մեր շօշափեցին ՚ի վերայ բանին կենաց. եւ տեսաք եւ լուաք եւ պատմեմք ձեզ, զի եւ դուք հաղորդութիւն ունիցիք ընդ մեզ, եւ մեր հաղորդութիւնն է ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ իւրում Յիսուսի Քրիստոսի ». այսպէս եւ սոքա տեսին զԱստուած՝դասք քահանայիցս իմանալի հայեցողութեամբ հաւատոց. շօշափեցին եւ զբանն կենաց իմացողութեամբն ձեռօք։ Արդ զոր տեսին եւ շօշափեցին, կամին պատմել եւ ցուցանել բազմութեան եկեղեցւոյն, զի եւ սոքա հաղորդք լինիցին ինքեանց՝ գիտութեամբ խորհրդոյս, որք են հաղորդք Հօր եւ Որդւոյ իւրում Յիսուսի Քրիստոսի. եւ որպէս զի տիրապէս հաւատասցեն ասացելոցն ՚ի Քրիստոսէ. «Ես ՚ի Հօր իմում, եւ դուք ՚ի յիս, եւ ես ՚ի ձեզ ». քանզի լինի այս միշտ եւ օր ըստ օրէ ՚ի մէջ հաւատացելոց ըստ այսմ խորհրդոյ։ Ո՞րպէս. զի նա Հօր իւրում տուաւ ՚ի մէնջ՝ մարմնովն ըստ աստուածութեանն ՚ի ձեռն քահանայիցն. եւ մեք մինչեւ ցայժմ էաք ՚ի նա ամենայն եկեղեցիս ըստ հայեցողութեան մտաց եւ փառատրութեան. արդ այսուհետեւ ինքն գայ եւ լինի ՚ի մեզ հաղորդութեամբ մարմնոյ իւրոյ եւ արեան, եւ կատարի յայսմ աւուր ասացեալն. «Յայնմ աւուր գիտասջիք, եթէ ես ՚ի Հօր իմում, եւ դուք ՚ի յիս, եւ ես ՚ի ձեզ»։