Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՅՈՐԺԱՄ դրանցն զգուշացան եւ տաճարի մարմնոցն, ապա միաբան զդաւանութիւն հաւատոցն խոստովանին, որով ցուցանեն թէ որք կամօք ՚ի ձեռն նշանակի համբուրին մի եմք, այսպէս եւ ուղղափառ դաւանութեամբ հաւատոց, եւ չիք ոք յայնցանէ ոյք ոչ այսմ հաղորդին ՚ի մերս կցորդութիւն։ Դարձեալ եւ նուիրեն Աստուծոյ զհաւատս եւ զխոստովանութիւնն, յայտ առնելով թէ այսպիսի յուսով խառնեալ միացաք ընդ քեզ՝ ոչ ինչ ունելով թերութիւն յԵրրորդութեանդ գիտութենէ, այլ զի եւ ակն ունիմք մեծամեծ բարեաց յընթերակայ ժամանակս գտանել. եւ Քրիստոս առհաւատչեալ տրիցն ՚ի մէնջ զհաւատսն պահանջեաց՝ ասելով առ իւրաքանչիւր բժշկեալսն. «Հաւատա՞յք, եթէ կարող եմ առնել ձեզ զայդ ». վասն այսորիկ եւ սոքա նախ զտնօրէնութեան նորա շնորհս եւ զաստուածութեան փառս միաձայն բարբառով հռչակեն, եւ խոստովանին հաւատալ ամենայնին բոլորով սրտիւ, եւ ապա զնոյն խորհուրդ որում ամենեքեանն հաւատացին՝ քահանայն առնու, եւ ՚ի դիմաց ամենայն ժողովրդեանն նուիրէ Աստուծոյ Հօր։ Եւ զոր օրինակ զհացն ՚ի նոցանէ եւ նոցա փրկանք ՚ի սեղանն ածին 1 սարկաւագքն, այսպէս եւ զհաւատս Քրիստոսի մարմնոյն խորհրդոցն ՚ի նոցանէ եւ վասն նոցա փրկութեան քահանայն առնու եւ նուիրէ Աստուծոյ Հօր մտացն ձեռօք. յայտ առնելով՝ թէ յոր սոքա հաւատացին զՅիսուս Քրիստոս զՈրդին Աստուծոյ վասն մեր փրկութեան մարմնացեալ, խաչեալ, չարչարեալ, թաղեալ, յերրորդ յաւուր յարուցեալ, ելեալ յերկինս եւ նստեալ ընդ աջմէ Հօր, զայն՝ զնոյն ինքն եւ զնորին խորհուրդն որ վասն սոցա փրկութեան եղեւ՝ ունիմ ես ՚ի ձեռս առաջի քո Աստուած Հայր, պատարագ եւ նուէր հաշտութեան կամաց քոց, ՚ի վերայ ամենայն արեամբ դորա ստացեալ ժողովրդոցս, եւ գթութեամբ քաջ հովուիդ փրկելոցս։