Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԵՐԻՑՍ անգամ այս երկրպագութիւն քահանայի եւ համբոյր սրբոյ սեղանոյն. եւ թերեւս վայրապա՞ր. ոչ բնաւ. զի ոչ ինչ ՚ի բարեկարգութեանցս եկեղեցւոյ հարեւանցի կամ առանց խորհրդոյ։ Նախ քան զսկիզբն աղօթիցս երկրպագեաց, եւ ապա ասաց նմա սարկաւագն օրհնել. երկրորդ յետ առնլոյ զՀոգին յառաջադրեալ նուէրսն. եւ երրորդ յետ զպատարագն յինքն առնուլ խնդրելոյ. եւ թէ զի՞նչ են սոքա՝ մարմնական յարացուցիւ հաստատեսցուք։ Զի որպէս հրեշտակ մտեալ առաջի թագաւորի՝ նախ երկրպագէ, եւ ապա զպատգամաւորութիւնն պատմէ, այսպէս եւ սա նախ երկրպագեալ՝ համբուրեաց զտեղի փառացն Աստուծոյ, եւ ապա սկսաւ զաղօթս ժողովրդեանն մատուցանել. եւ որպէս նա յորժամ առնու պարգեւս՝ ըստ իւրաքանչիւրոցն երկրպագեալ շնորհ ունիցի, ըստ այսմ եւ սա. նախ յորժամ էառ զՀոգինըստ խնդրոյն ՚ի պատարագն երկրպագեալ շնորհակալ եղեւ. եւ յայլ նխդիրս զբանն փոխեաց, այսինքն նովաւ զպէսպէս հայցուածս ունել յԱստուծոյ. իսկ յորժամ այն աւարտեցաւ, աղօթեաց զնոյն ինքն զբաշխիչ պարգեւացն յանձն իւր ընդունել, եւ ինքեամբ ՚ի ժողովրդեանն. եղեալ արժանի եւ այսմ շնորհի, դարձեալ երկրպագութեամբ շնորհ ունի տրիցս պարգեւաց. զի մեր այս է փոխարէն զոր տամք Աստուծոյ փոխանակ ամենայն շնորհաց որ ՚ի նմանէ առ մեզ իջանէ. ըստ այնմ, «Մատո Աստուծոյ պատարագ զօրհնութիւն, կատարեա բարձրելոյն զուխտ զքեզ ». այսինքն զերկրպագելն։