Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՅԱՐՄԱՐՈՒՄՆ խորհրդոյս անստերիւր ուղղութեամբ ընթանայ. ՚ի վերայ որոյ որք կացուցանեն զմիտս՝ կարող են բաւականապէս ՚ի նախակարգեալդ բանից ուսանել, թէ զիա՛րդ եղեւ տուեալ ՚ի մէնջ խորհուրդ մահուն Քրիստոսի պատարագ՝ հաստատութեամբ նշանակացն, եւ ո՛րպէս փոխանակ այնորիկ առաքեաց Հայր զՀոգին , եւ զհացս եւ զգինիս նովաւ մարմին եւ արիւն Քրիստոսի կատարեաց։ Արդ զայս հաւանական քննութեամբ յիւրում տեղւոջն եդաք ընդարձակ բանիւ. իսկ այժմ որպէս ասացաք, զառ Հայր աղօթելն աւարտեաց, եւ կամի զշնորհ մարմնոյ եւ արեանս Քրիստոսի ցուցանել ամենայն ժողովրդեանն՝ զոր եբեր նոցին ՚ի վերուստ միջնորդութեամբն իւրով քահանայս. ուստի նախ առաջին խաղաղութիւն տայ նոցա, եւ սարկաւագն հրամայէ՝ Աստուծոյ երկրպագել ամենեցուն։ Գիտելով սորա զազդումն շնորհիս որ հանդերձեալ է երեւել նոցա, պահանջէ նախ զերկրպագութիւնն, որպէս զի մի՛ հարեւանցի յանկարծադէպ հայեցմամբ զտէրն իւրեանց տեսցեն, այլ զի նախ երկրպագութեամբ թախանձեալ՝ զերեւումնն երեսաց նորին հայցեսցեն։ Դարձեալ զի թէ յորժամ տեսցեն՝ երկրպագեն, վրիպին ՚ի տեսութենէն, վասն այսորիկ նախ երկրպագել հրամայէ, եւ ապա ՚ի տեսութիւնն մատչել. իսկ քահանայն զի խոնարհի նըդ նոսին եւ առ Հոգին աղօթէ, բազում անգամ ցուցեալ է թէ ամենայն մատակարարութիւն շնորհաց որ բաշխի յեկեղեցի Աստուծոյ՝ Հոգւոյն ներգործութեան է հաւատացեալ։ Որդւոյն միայն էր մարմնանալն, եւ յերկինս միշտ մեզ քահանայագործելն. իսկ այժմ զպարգեւս իւր յերկրի աստ տնօրինեալ կատարէ Հոգւովն՝ որ ՚ի Հօրէ ելանէ եւ ՚ի Քրիստոսէ առ մեզ իջանէ. ըստ որում ասացն, «Յորժամ եկեսցէ մխիթարիչն՝ զոր ես առաքեցից ձեզ յանուն Հօր իմոյ, զՀոգին ճշմարտութեան՝ որ ՚ի Հօրէ ելանէ »։ Սա եւ զնշննակս՝ մարմին եւ արիւն Քրիստոսիկատարեաց. սոյն եւ ընդ զգալոյս մարմնոյ իմացականապէս ՚ի մեզ բաշխեալ՝ հաղորդ զեկեղեցիս Քրիստոսի եւ միմեանց կատարէ. վասն այսորիկ մինչ դեռ խոնարհեալ ժողովուրդն շնորհաց նորին սպասեն, խոնարհի քահանայն, եւ առ նա վասն նոցին զաղօթս խօսի։