Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՅԱՅՏՆԻ է այս ճշմարտութեամբ օրինացն, եւ բնութեանս կրիւք, զի տէրն մեր որ ամենակատարն է բնութիւն, լռեալ դադարեաց ՚ի վարդապետականն գործոյ, մինչեւ սահման մարմնական հասակին զլրումն առեալ ՚ի թիւ երեսնից ամացն ժամանեցաւ. եւ զՅոսէփ մինչեւ ցայս կէտ ընդ կիրթ փորձանաց անցոյց, եւ ապա ընտիր գտեալ՝ թագաւոր կացոյց յԵգիպտոս. նոյն եւ զԴաւիթ եւ զՄովսէս. որովք ուսանիմք՝ թէ անմարթ է վաղվաղել եւ զոք ՚ի մանկանց վասն հմտութեան յերիցութեան աստիճան վերացուցանել, որպէս եւ զծերն յաղագս տգիտութեան. այլ երկոքումբք հարկ է լինել կատարեալ. որպէս զի մի՛ մատաղ հասակն իւիք փորձեալ յառաջդիմանալովն՝ ՚ի դատաստան անկցի սատանայի, վասն այսորիկ նախ մինչ դեռ մանուկն է՝ զպաշտպանութեան գործսն կատարեսցէ, զընթերցողութեանն, զսաղմոսողուգութեանն, յետ որոյ եւ զսարկաւագութեանն. եւ ապա փորձ եւ ընտիր գտեալ բարիոք, եւ անցեալ ընդ երիտասարդական հասակին յեղյեղուկ դիւրաշարժութիւնն, առցէ զպատիւ կատարելոցն, որպէս զի զգուշագոյն լինիցի նմա շնորհն, եւ մի ÿ դիւրաւ գտանելովն դիւրաւ արհամարհելի։
       Առ այս եւ Սաղովմոն բազում անգամ խրատէ զմեզ յառակսն՝ զբնութեանս փորձ ճշդեալ. քանզի ասէ՝ որպէս ոչ զհետս նաւուց ծանեայ ՚ի ջուրս կամ զարծուոյ յօդս, այսպէս եւ ոչ զմիտս մանկան յերիտասարդութեանն. այն զի ընդ մարմնոյն փոփոխման եւ միտքն տարբերի, եւ տարաբերեալ մտաց զառաջնորդական պատիւ հաւատալ՝ զգուշալի է։ Այլ մի՛ ՚ի մէջ կացցէ այժմ մեզ Դանիէլ կամ Տիմոթէոս, վասն զի ոչ մի ծիծառն գարուն առնէ՝ ասէ Աստուածաբանն։ Ապացոյց մեզ ամենայն կարգաց եւ կրօնից Քրիստոս տուաւ, եւ ոչ այլ ոք. իսկ զնա տեսաք այսմ օրինաւոր սահմանի ՚ի ներքոյ կացեալ մեզ առ ՚ի խրատ։