Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ֆալիճ որ է կոմնատարն. Բ ցեղ է, մէկն ի պալղամէն է եւ մէկն ի զարկուց

Պատճառ որ ի պալղամէ լինի

Էհանան ասէ, թէ պալղամին յաւելնալուն է, որ ի գլխուն ի կէսն ժողովել եւ զջղերն վատուժցուցեր է. եւ թէ ի յըղեղն ընկնի՝ լինի սքթայ եւ սապաթ եւ սարայ եւ թաշանուճ։

Նշան որ ի պալղամէ լինայ այն է, որ գլխուն կէսն հով եւ վատուժ լինի, հանց որ չի շարժի, եւ զտաքն եւ զհովն իսկի չիմանայ, եւ լինի որ ծանրանայ եւ աւաղ լինի կէսն։

Ստածումն որ ի պալղամէ։

Էհանան ասէ, թէ յառաջն Գ օր իսկի մի՛ ստածեր, եւ դողն պակսի. մինչեւ Է օր դեղ մի՛ տալ բնաւ։ Եւ ես շատ մարդ տեսայ, որ դեղ տվին եւ ցաւն ի վայր, եւ տո՛ւր ամէն օր Ժ դրամ վարդ մուրապայ, եւ տրորէ՛ տաք ջրով եւ այարիճ տուր մեղրով եւ թրիաք, եւ այս դեղերովս տո՛ւր խաղաջ առնել հանապազ-մազտաքէ եւ ըռզիան, եւ յէլք եւ չամիչ ծամէ։

Մասրճուէն ասէ, թէ տո՛ւր զանճապիլ եւ տարչինի ծեծած, մեղրով, խառնէ ի տեղն պանի եւ խրու ձէթ, եւ ի թթուէ պատրաստ կաց. ղալիայ կեր սիսռով։ Եւ թէ ցաւն խստէ՝ սուր հոկնայ տուր, եւ տո՛ւր հապի շապիեար եւ ամիսն Բ Գ տարպայ զայս հապս կեր եւ խաղաջ արա, որ կտրի պալղամն։

Մատային որդին ասէ, թէ սուր հոկնայ արա եւ այարիճի ֆայղարայ տուր մեղրով, եւ թրիաքի մասրտիտօս եւ զշէտարաճին հապն տուր. - Ա՛ռ թրպուտ Բ դրամ, սապռ Ա դրամ եւ կէս, եւ շահմի հանդալ եւ շէտարաճ եւ սորինճան եւ սէքպինաճ Զ Զ կուտ, մուղլ Բ դանկ. զամէնն հապ արա եւ տուր։ Եւ թէ կռնակդ եւ վիզդ եւ զօդվածդ թուլ լինայ՝ քսէ՛ ղուստի ձէթ եւ այլ ձէթեր որ նման է սոցա. օգտէ աստուծով. եւ հապի մինթին տուր. շատ օգտէ կամօքն աստուծով։

Պատճառ որ ի զարկուց լինի

Փաւլօսն ասէ, թէ ի պինտ զարկուց լինայ ի գլուխն, եւ այն երեսի երկնուն դպնու, եւ կամ ի բարձր տեղաց ի վայր ընկնու, եւ կամ խիստ ցրտու հանդիպի մարդն այն։

Նշան որ զարկուց լինի այն է, որ մարմնուն կէսն թուլանայ. եւ թէ մնայ այսպէս՝ չընդունի զստածումն. եւ թէ փսխի՝ նա ստածէ՛, որ ողջանայ հիւանդն շուտով։

Ստածումն որ ի զախմէ լինի։

Փաւլօսն ասէ, թէ տո՛ւր զանճապիլ եւ տարչինի ծեծած, եւ օծէ՛ տաք ձիթեր եւ հանց որ Բ դրամ կղբու ձու եւ Ա դրամ ֆարֆիոն. զերկուքն Ա նուկի հոռոմ ձիթով հալէ՛ եւ օծէ՛ ի ցաւուն տեղն, եւ դի՛ր զայս տիմէտս. - Ա՛ռ մոմ եւ չամիչ Ա Ա դրամ, սուսանի եւ նէրկիսի ձէթ Գ Գ դրամ, ֆարֆիոն Դ դրամ. զամէնն ծէծէ՛, տիմէտ արա. օգտէ. եւ սիսռան ջուր տուր քամոնով, եւ սամիթ եւ հոռոմ ձէթ կեր եւ գէր եւ եղլի կեր եւ տաք դեղերով. օգտէ աստուծով։

Ապուճարեհն ասէ, թէ ա՛ռ կղբու ձու եւ խառնէ՛ ի հոռոմ ձէթն եւ օծէ՛։ Եւ աղէկ տիմէտ այս ցաւուս որ ի զախմէ լինի՝ այս է. - ա՛ռ հուլպայի ալուր եւ հապ ըլ պան եւ սուսանի ձէթ, յիրար խառնէ։ Եւ զայս տիմէտս այլ դիր. - ա՛ռ սօտ եւ սնպուլ եւ մազտաքէ եւ պապունաճ եւ մարզանկօշ եւ սիսանպար. զամէնն եփէ՛ ջրով եւ դի՛ր ի վերայ. եւ օծէ՛ զտաք ձիթերով զոր նման է սոցա։ Եւ դի՛ր զայս տիմէտս. օգտէ. - ա՛ռ հապ ըլ պան եւ տիզկանափայտ եւ հուլպայի ալուր եւ սագու եղ եւ մոմ եւ ձէթ, եւ զամէնն յիրար խառնէ, տիմէտ արա. եւ կերակուր տուր աղէկ. եւ ամէն ծանր կերակրէ պատրաստէ որ չի վնասի, եղբայր։

Եւ տէր Աստուած խափանէ զամէնն հիւանդութիւն ի հաւատացեալ քրիստոնէիցն. ամէն։