Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գոդութիւն, Բ ցեղէ, Ա այրած սաֆրայէ, Ա սուր սավտայէ լինի

Պատճառ այրած սաֆրային

Էհանան ասէ, թէ ի սաֆրայէ լինի որ սրանայ եւ այրի, եւ զօդվածին կերակուրն այլ այրի եւ սփռի ամէն անձն եւ աւիրի։

Նշան այրած սաֆրային այն է, որ ցաւուն յառաջն անձինն կաշին սեւնայ եւ աղի լինայ, եւ ճղքի եւ դեղին ջուր ելանէ, եւ խռչակն բռնվի, եւ շունչն կարճանայ, եւ երեսին գունն մթնայ։

Ստածումն այրած սաֆրային։

Էհանան ասէ, թէ յառաջն ցաւուն՝ Բ թեւէն երակ առ, եւ ոտիցն երկնուն եւ ի ճակտէն երակ առ. եւ լուծումն արա. եւ ամռան աւուրքն ի բաղնիս մտէ որ աղէկ լինի. եւ ամէն հով եւ գէճ ձիթերն որ խառնես ի կանանց կաթն եւ օծես՝ օգտէ։ Եւ տո՛ւր զայն իրվին որ զսավտան լուծէ. եւ տո՛ւր կաթն, կե՛ր գառին միսն խորված։ Եւ թէ ցաւն հին եւ ամուր լինայ՝ դժար է։ Եւ այս ցաւուս աղէկ ստածումն այս է, որ ղուրսի յաֆի տաս. եւ թէ խռչակն բռնվի՝ ի վզէն երակ առ։ Եւ յամէն դիմօք յառաջն ցաւուն ումէտ կայ ողջանալուն, եւ զօրութիւն դեղին յանկարծ երեւնայ։ Եւ թէ գառին եւ ուլի միս ուտէ եւ ի բաղնիս մտէ՝ լաւ օգտէ։

Հունան ասէ, թէ կտրիճի մն պէտ արի այս կերպով մինչեւ Դ ամիս. եւ Դ հեղ լուծումն արի եւ մտպուխ աֆթիմոնն տվի. մինչեւ Զ ամիս եղաւ՝ ողջացաւ։ Եւ այս ցաւուս տէրն քան զպանրաջուրն անցել այլ իրք չառնու, եւ Աստուած օգտէ եւ փարատէ։

Ըռուֆօսն ասէ, թէ դեղն այն է, որ զաջ ձեռաց կիֆալն կտրեն եւ յետոյ զձախն աքալէն, եւ քանի մն օր հանգչի. եւ տաս աֆթիմոնն. եւ օդն աղէկ լինայ եւ երակ առ ի փողացն մինչեւ խելքն անցնի. եւ տո՛ւր հաւու միս եւ ուլի միս եւ գառին միս. օգտէ աստուծով։

Եւ թէ յարենէ լինի կամ պալղամէ՝ զայս արա. - Ա՛ռ աֆթիմոն եւ շահմի հանդալ ԺԵ ԺԵ դրամ, ղարիղօն Ժ դրամ, սապռ ԻԸ դրամ, սումպուլ, հապի պալասան, ղուստ, ասարօն, իթխիր Գ եւ կէս դրամ. աղա՛ եւ մաղէ՛ եւ քարաւիզի ջրով հապեր արա որպէս պղպեղ եւ տո՛ւր Բ եւ կէս դրամ տաք ջրով. օգտէ կամօքն աստուծոյ։

Պատճառ սավտային այս է

Զաքարիային որդին ասէ, թէ լինի յաւելի սավտայէ որ յաւելնայ ի բնութիւնն եւ սփռէ յանձն։

Նշան սավտային այն է որ բնութիւն լինայ այն է, որ վիզն եւ ողիշարքն Բ տակ լինի, եւ մազն բարակնայ, եւ երեսն մթնայ. եւ վախու երազ տեսնու, եւ չզրուցէ մարդուն եւ մտախոհ լինի։

Ստածումն սուր սավտային։

Զաքարիային որդին ասէ, թէ ստածումն այս է, որ յամէն ամիս երակ առնես եւ յամէն շաբաթ լուծումն առնես, եւ տաս զայն իրվին որ զսավտան լուծէ. եւ մտո՛ւ հանապազ ի բաղնիս, եւ մանուշկի եւ դդմի եւ նոնոֆարի ձիթով ի քիթն կաթեցու եւ յանձն օծէ. եւ տո՛ւր զամէն հով եւ գէճ կերակուր, եւ կաթն շաքրով. եւ նշի ձէթ. եւ իսպիտակ գինի ջրախառն. եւ կաթն ամէն անասնոց որ առողջ լինայ, եւ ծանր կերակուր մի՛ տար։ Եւ թէ այսով չի յաջի՝ հանց է ասացած թէ տուր զաֆյի օձին միսն եւ զայն թրիաքն որ օձով շինվի։

Սահակն ասէ, թէ յորժամ այս ցաւս երեւնայ եւ խոց առնէ եւ դեղին ջուր գայ՝ դեղն այն է, որ խարես զօդվածքն որ ամրացնէ, եւ փողին երակքն կտրես որ չդմրի. եւ աւազան նստի որ կուրծքն կակղանայ, եւ հով ձիթեր եւ գէճ իրվի ի բան տար որ անձինն խոցն յաւիրի. եւ հանապազ տուր ոչխարի կաթն, եւ ամէն օր ի բաղնիս մուտ. եւ թզի մոխրով զանձն օծէ. եւ ժամ ժամ ի քաղցր եւ եղկ ջուրն աւազան արա, որ քաշէ անձն զգիճութիւնն, եւ շիրիկ ձէթն խառնէ՛ խաղողին ջուրն եւ տո՛ւր. աղէկ եւ կանաչ տեղեր նիստ. շատոք այս դեղովս ողջացել են։ Եւ տո՛ւր աւագ թրիաքն եւ ղաֆյիուն միսն. շատ օգտէ աստուծով. ամէն։

Եւ թէ ի սաֆրային այրելուն լինի՝ շուտ երեւումն առնէ։ Ա՛ռ շահմի հանդալ Ե դրամ, սապռ ԺԵ դրամ, օշինդր Գ դրամ, սակամոնի Դ դրամ, հալիլայ Ե դրամ. աղա՛ եւ մաղէ՛ եւ քալամի ջրով հապ արա որպէս պղպեղ, եւ տո՛ւր Ա եւ կէս դրամ տաք ջրով, որպէս դեղին ըռասմն է. օգտէ աստուծով. ամէն։