Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որոյ աչքն ի դուրս գայ կամ լման կամ պակաս գայ մարդուն

Պատճառ ի տաքէ լինի

Մատային ասէ, թէ այս ցաւս արանց որ լինի՝ ի վերայ վզին ընկնելուն. եւ կանանց լինի ի ցաւէ եւ ընկնելու եւ յարենէ։

Նշան ի տաքէ լինի այն է, որ արեան ի յաւելվածոցն լինի, եւ երեսն կարմիր եւ աչքն եւ երկնին ի լի. եւ թէ տաք դնես ի վերայ՝ զէն առնէ, եւ թէ հով դնես՝ դիւրաւ գայ եւ օգտէ։

Ստածումն որ ի տաքէ լինի։

Մատային ասէ, թէ դեղն տաք հոկնանին է. եւ աշխատելու եւ մերձաւորութեան եւ գինոյ պատրաստէ՛ եւ կերակուր քիչ կեր. եւ գիշերն ի վերայ կռնկին պառկէ, եւ զաղտորին շաֆն ի յաչքն քաշէ. եւ բարձ դիր եւ կապէ՛, եւ մէկ քանի օր մի՛ բանար։ Եւ այն որ տաքէ լինի՝ դեղն այն է, որ ի կիֆալէն երակ առ. եւ ծոծրկէն ապիկիս արկ եւ հա՛ն ցաւն ի ծոծրկէն. եւ տո՛ւր զմրգաջուրն եւ լուծէ՛, եւ նռան շարապ եւ ազոխի եւ խառթութի շարապ տուր, եւ վարդէջուր եւ աղտորի եւ ազոխի ջուր ի յաչքն կաթեցու. եւ զպաղ վարդէջուրն ի վերայ գլխուն լից. եւ թող չի կանչէ. եւ մուզաւարայ տուր զաղտորին եւ զնռան հատին։

Սահակն ասէ, թէ երակ առ. եւ ա՛ռ սապռ եւ հազազ եւ ակակիայ, եւ քօշմօրվաց քամուքս դնեն ի վերայ բարձին եւ ի յաչքն կապեն, եւ պառկի ի վերայ կռնկին. օգտէ. եւ աղէկ աշէ որ ի փռընքտալուն ատենն աչացն ի վար չի սահի եւ ի շուրջ չգայ. եւ չաշխատի ուժով։ Եւ զայս շաֆս հանապազ ի յաչքն քաշէ, զի փորձած է աստուծով. - Ա՛ռ աղտոր եւ սպիտակ դեղ Բ Բ դրամ, քաֆուր Ա դանկ, քիթրայ եւ աֆիոն Ա Ա դանկ. զամէնն խառնէ՛ աղտորին ջուրն եւ շաֆ արա եւ տրորէ՛, կամ ազոխի եւ կամ թաթրուի ջրով ի յաչքն քաշէ. եւ մերձաւորութիւն մի՛ առներ եւ մի՛ կանչեր, զէն կառնէ. եւ որ սոցին նման է պատրաստ կացիր. օգտէ աստուծով։

Պատճառ որ ի հովէ լինի

Ապուճարեհն ասէ, թէ յորժամ պալղամն եւ գիճութիւնն յաւելնայ լինի այս ցաւս. եւ քիչ մն ի վեր ելնելուն պատճառ Բ տապաղայէն է եւ երեւի ի դուրս գալն։

Նշան որ ի հովէ լինի այն է, որ հովն զէն առնէ. եւ զինչ որ տաք լինի դնես ի վերայ՝ դիւրաւ գայ, եւ աչքն կարմիր չի լինի որ ամեն ի դուրս գայ, եւ լինի որ քանի ոսպան մն չաք ի դուրս գայ։

Ստածումն որ ի հովէ լինի։

Ապուճարեհն ասէ, թէ դեղն այն է, որ տաս զանճապիլին ճուարիշն, որ յիստկի ըղեղն ի պեղծ խառնուածոց. եւ հին վարդ մուրապայ տուր որ զստամոքն տաքցնէ, եւ մեղրաջուր տուր որ լինի տաք դեղերով որ խմէ. սրքնճուպինով խաղաջ տուր այնել. եւ խառնէ՛ շոնիզ եւ մանեխ ծեծած. եւ զտաք հոտոտելիքն հոտայ որ է մուշքն եւ ղալիան, եւ մերձաւորութիւն չառնէ. եւ թթու իրք չուտէ. եւ ղալիայ եւ մութանճանայ այլ լաւ է. արա լուծումն հոկնայով. եւ սապռ եւ ակակիայ օծէ ի յաչքն. եւ ապարին շաֆն եւ ասքարին, եւ անօթեց ի բաղանիս մուտ։

Ֆաւլօսն ասէ, թէ յորժամ աչքն ի տեղացն քիչ մն վերնայ՝ նա գլխուն եւ վզին երակն այլ վերնայ եւ աչքն կարմիր լինի։ Եւ երակ առ եւ քաշէ արծթի աղլէմիայ որպէս ծարուր. եւ բարձ դիր եւ կապէ, եւ հանապազ զայս դեղն քաշէ. - Ա՛ռ սպիտակ դեղ եւ արծթի աղլէմիայ եւ սամղ արապի Ա Ա բաժին, եւ լոսէ՛, ի յաչքն ցանէ. հանապազ օգտէ. եւ բարձ դիր եւ կապէ՛։ Եւ թէ ցաւն հին լինի՝ դեղ ոչ լինի քան զայն՝ որ ասեղ մն անցնես եւ վերցնես ապրիշումով եւ կտրես, եւ ցանես զլոսած շատնաճն, եւ քամոնի ջուրն կաթեցնես. եւ հաւկթի սպիտակուց դնես եւ կապես, եւ շատ օգտէ կամօքն աստուծոյ։

Եւ զանարժան ծառայս յիշեա՛. յիշեալ լիցիք ի գալ նմա։