Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կռնակացաւութիւն որ ի տաքէ լինի եւ կամ ի հովէ լինայ

Պատճառ որ ի տաքէ լինի

Արպիասօսն ասէ, թէ լինի ի տաք խառնուածոց որ յաւելնայ. եւ այս լինայ ի կռնակին երկնին. եւ լինի որ ընկնելուն լինի։

Նշան որ ի տաքէ լինայ այն է, որ ի տաք խառնուածէ լինի՝ եւ ի շարժելուն ժամն տաք լինայ. եւ այն որ երկնուն է՝ նա միայն կռնակն ցաւի։

Ստածումն որ ի տաքէ լինի։

Այն է, որ ի տաք խառնվածոց լինայ՝ ի բասիլիկէն երակ առ յառաջն. փրփրեմի ջուր եւ շանկիարի եւ սրքնճուպին ի բան տար. եւ զԲ ազգ նռան ջուրն եւ սալորի շարապն եւ սանդալ եւ վարդէջուր խառնէ, եւ ի հով տեղ նստեցուր. եւ պաղ ջուր լից ի վերայ կռնակին։ Եւ թէ երկնին լի լինայ՝ բասիլիկէն երակ առ եւ պաղ ջուր աւազան արա. օգտէ։

Էհանան ասէ, թէ յորժամ այս ցաւս հին լինի եւ ի հովութենէ լինի՝ ստածումն այն է, որ կղբի ձուի եղով օծես եւ Ժ դրամ տիֆլայի տերեւ եւ կէս լիտր հոռոմ ձիթով եփէ եւ սպեղանի արա. օգտէ. եւ յամէն վաղվնէ ի բաղնիս մուտ. եւ տո՛ւր սիսռան ջուր որ խմէ։ Եւ թէ ցաւն ուժով լինի՝ տո՛ւր հապի մինթին եւ հապի շէտարաճն։ Եւ այս հապս օգտէ միջաց ցաւուն որ հովէ լինայ. - Ա՛ռ շահմի հանդալ եւ սէքպինաճ Ա Ա բաժին, սապռ Բ բաժին, եւ մուղլ կէս բաժին. զամէնն յիրար խառնէ եւ հապ արա եւ տուր ի ժմուն Բ դրամ։ Եւ թէ այս ցաւուս պատճառն ի գինի խմելուն լինայ՝ պիտի որ բասիլիկէն երակ առնուս. եւ զանձն լվա՛ պաղ ջրով, եւ ուտէ զամէն հով կերակուրքն. օգտէ։

Պատճառ որ ի հովէ լինի

Զաքարիային որդին ասէ, թէ կռնակին ցաւն եւ միջացն շատն ի հովութենէ լինի. եւ կամ ի ցաւոց եւ ի շատ մերձաւորութենէ։

Նշան որ ի հովէ լինայ այն է, որ քիչ քիչ գայ նէ, քանի շարժի ցաւի. եւ այն որ մերձաւորութենէ լինայ՝ այն է, որ մէջքն խիստ ցաւի եւ շատ։

Ստածումն որ հովէ լինի։

Զաքարիային որդին ասէ, թէ այս ցաւս ի հովութենէ լինայ՝ տո՛ւր անօթեց կուլանկուպին եւ զյօտն ջրով, եւ զջուրն տուր որ խմէ. եւ լուծումն արա սուրինճանի հապով, եւ զանձն սրբէ, եւ օծէ՛ զկռնակն հոռոմ ձիթով. եւ տո՛ւր կերակուր սիսռան ջուր. եւ ի պաղ ջրէ պատրաստէ՛։ Եւ թէ ցաւն ուժով լինի՝ մատն տուր արկանել եւ լուծումն առնել. եւ հապի մինթին տալ եւ շէտարաճ. ա՛ռ դեղին հալիլայ Ե դրամ, եւ զանճապիլ եւ սունպուլ Ա Ա դրամ, պղպեղ եւ գարապղպեղ կէս կէս դրամ. զամէնն աղա՛ եւ մաղէ՛ եւ հապ արա եւ տո՛ւր ժմուն Բ դրամ։ Եւ այս տիմէտս օգտէ. - Ա՛ռ ֆարֆիոն Ա մթխալ եւ պախրու ճրագու Ը դրամ, այրած այրասայ Է դրամ եւ նարդի ձէթ Ա նուկի. զամէնն որպէս մորհամ արա եւ կղբու ձու այլ խառնէ Դ դրամ, եւ օծէ՛ ի վերայ ցաւուն։ Եւ թէ շատ ցաւոց լինայ այս հիւանդութիւնս՝ նա աղէկ պիտի որ պէտ առնեն, եւ խիրու ձէթ եւ մանուշկի ձէթ օծէ ի յանձն. եւ ջրախառն գինի խմէ։ Եւ թէ շատ մերձաւորութենէ լինայ՝ ստածումն գրած է յիր համարն, ի յերիկամացաւութեան տուփն յիշած է. եւ կե՛ր ղալիայ տաք դեղերով. օգտէ աստուծով։