Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տավալի եւ տայ ուլ ֆիլ. երկուքն այլ ի յոտքն լինայ մարդուն

Պատճառ որ ի տաքէ լինայ

Զաքարիային որդին ասէ, թէ լինայ ի սավտայէ, որ լցվի յոտիցն երկնին, եւ այնոց լինայ, որ շատ քալեն հետեւակ, որպէս փայեկ եւ մուքերիկ, եւ աշխատին շատ։

Նշան որ ի տաքէ լինայ այն է, որ հաստ լինայ երկնին, ի ջղերն լինայ փաթված եւ գունն սեւ ու կանանչ լինի այս երկնուն։

Ստածումն տավալին։

Զաքարիային որդին ասէ, թէ յառաջն ի բասիլիկէն երակ առ, եւ այն երկնին որ ի ջղերն կու երեւնայ՝ այնոցմէ այլ երակ առ. եւ թէ Բ եւ Գ է, եւ Ա քանի հեղ արա այսպէս, եւ զարիւնն ձեռօքդ ի վերայ շփէ. Ա՛ռ իսպիտակ տուղտ եւ հաւկթի իսպիտակ եւ ակակիայ. զամէնն յիրար խառնէ եւ օծէ՛ ի ջղերն. օգտէ. եւ այն դեղերն որ զսավտան հալէ տո՛ւր. եւ պատրաստ կացիր յամենայն իրաց որ սավտայ ընծայէ. եւ թանծր կերակուր եւ գինի մի՛ տալ. եւ շատ մի՛ քայլեր. եւ տո՛ւր զբռնող դեղերն, որպէս հաւու ձագ, որ եփի նռան հատով. եւ տո՛ւր մուզաւարայ. եւ մո՛ւտ ի բաղնիս եւ եղկ ջուր ի վերան լից։ Եւ թէ զվարդն եւ ճուլինարն ծեծես եւ մրտի ջրով շաղվես եւ օծես ի տեղին՝ օգտէ։ Եւ լաւն այն է, որ յառաջն ի բասիլիկէն երակ առնուս, եւ թէ ուժով է՝ լուծումն այնես աֆթիմոնով եւ պասվայիճով Ա Ա դրամ։ Նաֆտի աղ Դ դանկ, աստախօտոս Դ դանկ, եւ լազվարդ կէս մթխալ. զամէնն աղա՛ եւ մաղէ՛ եւ ա՛ր Գ դրամ, տո՛ւր եղկ ջրով առաւօտուն, եւ զայս ջրովս շաղվես հապ այնես՝ ընդունելի է եւ օգտէ աստուծով։

Պատճառ որ ի հովէ լինայ

Ապուճարեհն ասէ, թէ լինի յաւելի սավտայէ, որ բնութիւնն ի յոտքն ուղարկէ, եւ կամ ի թանծր պալղամէ լինայ։

Նշան որ ի հովէ լինայ այն է, որ ոտքն ուռի ի սավտայէ եւ թանծր եւ հաստ լինայ, որպէս ֆլի մթնգուն. եւ այն որ պալղամէ լինի՝ գունն իսպիտակ լինայ եւ տեղն հով լինայ։

Ստածումն տայ ուլ ֆիլին։

Ապուճարեհն ասէ, թէ այս ցաւս ի յոտքն եւ ի ճուռն եւ ի ծունկն լինայ եւ մեծնայ եւ ամրանայ, եւ զմարդն կաղ այնէ. եւ այսոր դեղ չի լինայ։ Բայց թպտիրն ցաւուն յառաջն այն է, որ վերաբերութիւն այնես, եւ յետոյ հապի սուրինճան տաս, եւ շատ ի շուրջ չգայ. եւ ի ծանր կերակրէ պատրաստէ՛. եւ սապռ եւ մուռ եւ ակակիայ եւ քօշմօրվաց քամուքսն եւ իսպիտակ զաճ քացխով դրջէ՛ եւ օծէ՛ ի վերայ ոտիցն եւ պինտ կապէ, եւ յառաջն ի վարէն փաթէ մինչեւ ի վեր. եւ կաղամբի հունդ եւ մոխիր եւ այծու սպըտուր որպէս մորհամ արա եւ օծէ՛. եւ օգտէ։

Էհանան ասէ, թէ այն դիհն որ ցաւն է՝ ի յայն դիհու բասիլիկէն երակ առ. եւ տո՛ւր մտպուխի աֆթիմոն եւ պանրաջուր. եւ տո՛ւր հաւձագ եւ թեթեւ կերակուր, եւ գառին միս եւ ղալիայ։ Եւ թէ հին լինի, չի յաջի՝ տո՛ւր զայս հապս. - Ա՛ռ շահմի հանդալ Ե դրամ եւ ղանդարիոնի ձէթ Ժ դրամ, սէքպինաճ Ե դրամ, եւ շիպրիմի փայտ Բ դրամ, մուղլ Բ դրամ. զամէնն աղա՛ եւ մաղէ՛ եւ հապ արա եւ տո՛ւր ժմուն Բ եւ կէս դրամ. մեծ զօրութիւն առնէ. եւ յամէն հով եւ անհալ կերակրէ պատրաստէ՛. եւ կե՛ր զայն կերակուրն, որ տաք է եւ գէճ. օգտէ։