Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ականջացաւութիւն որ ի տաքէ լինի եւ կամ ի հովութենէ

Պատճառ որ ի տաքէ լինայ

Էհանան ասէ, թէ ականջացաւութիւնն զէտ այլ զօդուածացաւութիւն է. եւ այնոր համար որ իր զգայութիւն յաւելի լինի արեան ի սրութենէն եւ յաւելվածուն։

Նշան ի տաքէ լինի այն է, որ ականջն կարմիր լինայ, եւ ի վատ օթայ. եւ գլուխն ծանրանայ եւ երեսն տաք լինի. եւ երկնին ակնջթոռացն կանգնի. եւ ի ճկիլն ճակատն ցաւի։

Ստածումն որ ի տաքէ լինի։

Էհանան ասէ, թէ զկիֆալին երակն բաց. եւ առ Ա նուկի վարդի եղ եւ կէս նուկի քացխով եռցուր, որ քացախն երթայ եւ ձէթն մնայ. եւ զայս եղկ քիչ քիչ ի յականջն կաթեցուր. եւ կերակուր պակաս կեր. եւ գինի մի՛ խմեր եւ մրգաջրով լուծումն արա. եւ զհով ձիթերն եղկ ականջն կաթեցու. եւ թէ զաֆիոնին շաֆն կաթեցնեն՝ շատ օգտէ։ Եւ թէ ցաւն խիստ լինի՝ զաղվէշբանկին հունտն ծեծէ՛ եւ ձիթով եռցո՛ւ եւ կաթեցո՛ւ եւ աղջկմօր կաթն ի վրան կթէ. օգտէ։

Զաքարիային որդին ասէ, թէ դեղն այն է, որ մտպուխ հալիլայ տաս. եւ սապռ եւ սակամոնի սերկեւիլի շարապով շաղվես եւ մատպուխէն յառաջ տաս։ Եւ թէ ուժն ընկեր է՝ երակ առ ի կիֆալէն եւ սալորի շարապ տուր, եւ աղջիկմօր կաթն եւ վարդի ձէթ եւ քացախ եռցու եւ ի յականջն կաթեցու. եւ ի տաք իրաց պատրաստէ՛ եւ հով իրվի տուր. եւ շիրիկ ձէթ հաւձագի եղ եւ բադու եղ ականջն կաթեցու. օգտէ։

Ըռօֆօսն ասէ, թէ քաղցր նշի ձէթ եւ Գ բաժին քացախ եռցու, քացախն հատնի, եւ եղն կաթեցո՛ւ յականջն. օգտէ. եւ վարդի ձէթ կաթեցու, եւ հաւկթին իսպիտակուցն լաւ է, եւ մարզանկօշին ջուրն եղկ կաթեցու, եւ Ա ժամն զցաւն խաղեցնէ, եւ հաւկթի իսպիտակուցն այլ ի վերայ դիր. օգտէ աստուծով։

Պատճառ որ ի հովէ լինայ

Մասրճուէն ասէ, թէ ի պալղամէ լինի որ ի յականջն յաւելնայ, եւ կամ ի հով քամու եւ կամ ի պաղ ջուրն շատ լվացվելուն լինի այս մարդուն։

Նշան որ ի հովէ լինի, այնոր ականջթոռքն ծանր լինայ. եւ զձեռքդ ի վրան դնես՝ հով լինայ, եւ թէ տաք հասնի՝ դիւրաւ գայ եւ ձայն հանէ ականջն։

Ստածումն որ ի հովէ լինի։

Մասրճուէն ասէ, թէ դեղն այն է, որ ի բաղանիս մտէ եւ զկորեկն տաքցնէ եւ ի վրան դնէ. եւ զսազապն եւ զսոխն եռցո՛ւ ձիթով եւ կաթեցո՛ւ. եւ ղուստի եւ սիսանպարի ձէթն կաթեցու, եւ թէ Բ կաթն քասնի ձէթ զաֆրանով կաթեցնես՝ օգտէ։ Եւ զֆարֆիոնն եռցո՛ւ հոռոմ ձիթով եւ ականջն կաթեցու, եւ Ա ժամն ցաւն խաղեցնէ։

Մասեհն ասէ, թէ դեղն այն է, որ լուծումն առնես հապի ղուղիայով. եւ տո՛ւր գինի անպակ հին, եւ սուսանի եւ բողկի ձէթ կաթեցո՛ւ. եւ յետոյ քրտնի եւ ի բաղանիսն անօթեց հին կուլանկուպին ուտէ. եւ զկորեկն եւ զաղն տաքցո՛ւ եւ դի՛ր ի վերայ ականջին. եւ պապունաճի եւ եասամինի եւ խրու ձէթն յականջն կաթեցու. եւ զտաք ճուարիշն տուր. եւ թանծր եւ անհալ կերակուր մի՛ տալ. եւ շատ չուտէ. եւ սիսռան ջուր տուր, որ եփած լինի, շուրվայ, եւ տո՛ւր տաք դեղերով. հով իրք յականջն մի՛ կաթեցներ որ զէն չառնէ։

Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ զխարատինն գինով եփէ եւ քիչ մի սագու եղ կաթեցուր եւ եփէ որ հալի ամէնն, եւ յականջն կաթեցու. զցաւն յայն պահն խաղեցնէ. եւ թէ մեղրն յականջն կաթեցնես խասիաթով՝ օգտէ. եւ թէ ժանկառ եւ մեղր խառնես եւ քացախ ի յականջն կաթեցնես եւ լեղի նշի ձէթն տաք՝ օգտէ խիստ աստուծով. ամէն։