Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որոյ լեզուին բնութիւնն փոխի եւ զիրաց համն չիմանայ իսկի

Պատճառ ի տաքէ լինայ

Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ արեան աւելվածուն լինի, որ ժողվի ի լեզուն եւ զբնութիւնն փոխէ. եւ ասացին թէ սաֆրայէ այլ լինայ մարդուն լեզուն։

Նշան որ ի տաքէ լինայ այն է, որ արենէ լինի՝ հանապազ բերնին համն քաղցր լինի, եւ անօթեց լինի քաղցր, եւ այն որ ի սաֆրայէ լինի այն է, որ համն լեղի լինայ։

Ստածումն որ ի տաքէ։

Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ ի կիֆալէն երակ առ եւ ի վզէն ապիկիս արկ, եւ ազոխի շարապ տուր. եւ ի մսէ եւ ի քաղցր իրաց պատրաստ կացիր. եւ սալորի շարապ խմէ, եւ սրքնճուպին եւ Բ նռան ջուր եւ թթու իրվին օգտէ. եւ ազոխ ապուր եւ նարտան եւ որ սոցին նման է. եւ քաղցր նուխու տուր. եւ սրքնճուպին պաղ ջրով մազմատայ արա եւ աղտոր վարդէջրով դրջէ՛ եւ քիչ մն քաֆուր խառնէ եւ մազմատայ տուր այնել եւ խաղաջ, օգտէ։

Մասուային որդին ասէ, թէ ի սաֆրայէ լինի՝ իր ստածումն լուծումն է, եւ երկու նռան ջուրն եւ թմրհնտուն շարապն եւ սրքնճուպին է, որ յիրար խառնես եւ տաս. եւ փրփրեմն եւ խիեարն օգտէ։ Եւ թէ ցաւն ուժով լինայ եւ այսով լուծումն չի լինայ՝ դու տո՛ւր զհալիլային մտպուխն. օգտէ. եւ սալորին ջուրն օգտէ եւ մանուշկին շարապն եւ ըռեւաճին եւ սալորին. եւ ամէն հով շարապնին օգտէ, եւ թուրինճ շաքրով. եւ ամէն քաղցր եւ տաք իրաց իրաւ ի զատ կացիր, եւ թթու իր կեր, օգտէ, որպէս ազոխի ապուր եւ նռան ապուր եւ աղտորով ապուր եւ որ սոցին նման է. օգտէ աստուծով։

Պատճառ որ ի հովէ լինի

Արճիճանիսն ասէ, թէ այս լինի յաւելի պալղամէ, որ բնութիւնն ի լեզուն լինի ղրկել եւ լեզվին բնութիւնն փոխէ մարդուն։

Նշան որ ի հովէ լինի այն է, որ բերնին համն հանապազ թթու լինի եւ կամ աղի, եւ անօթեց աւելի լինայ թթվութիւն եւ աղիութիւն եւ ուժով քան զան որ ի կշտոյ։

Ստածումն որ ի հովէ լինի։

Արճիճանիսն ասէ, թէ տաք սրքնճուպինով տո՛ւր մատն արկանել եւ քիչ մն աղ խառնէ, որ ստամոքն սրբի եւ ցաւուն հիմն պակսէ. եւ անօթեց հին կուլանկուպին տուր, օգտէ, եւ սրքնճուպին։ Եւ թէ այսով չի յաջի՝ դու տո՛ւր զհապի այարիճն. օգտէ, եւ պատրաստ կացիր այն իրացն, որ զպալղամն յաւելցնէ, որպէս կաթն եւ մածունն եւ որ սոցին նման է. եւ տո՛ւր տէհուճի միս եւ մութանճանայ եւ զերպայ եւ սիսռան ջուր, եւ հանապազ տաք ջրով մազմատայ արա։

Զաքարիային որդին ասէ, թէ փսխել տուր ճուլապով որ եղկ լինայ, եւ սամթի ջրով, եւ զստամոքն սրբէ՛ եւ սատակ սրքնճուպին եւ տաք ջուր եւ քիչ մն յօտ խառնէ եւ տո՛ւր անօթեց, օգտէ, եւ տաք ջուր մազտաքով. եւ տուռէճ եւ տէհուճ եւ ղալիայ եւ մութանճանայ տուր, օգտէ. եւ հանապազ սրքնճուպինով խաղաջ արա. եւ սպանախ ապուր տուր ապքամայով եւ քացախով. եւ ամէն հով իրաց որ պալղամ աւելցնէ՝ պատրաստէ՛. եւ քաղցր եւ տաք կերակուրք կեր։ Եւ թէ ցաւն ուժով լինի՝ տո՛ւր այարիճ Ճալինոսի, օգտէ, որ սրբէ զստամոքն ի պեղծ խառնուածոց, եւ ըռազիանով կուլանկուպին կեր. օգտէ աստուծով ամէն։