Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որոյ ստամոքէն եւ փորէն արիւն գայ խիստ

Պատճառ

Ֆօլօսն ասէ, թէ լինի ի սուր խառնուածոց որ լցվի ստամոքն, եւ երկնին ճղքի, կամ զախմն հասնի ի մարդն, եւ կամ ի բարձր տեղաց ընկնի։

Նշան։ Ֆօլօսն ասէ, թէ եւ այն որ ի սուր խառնուածէ լինայ այն է, որ գիտենայ թէ ի ստամոքն իրք մն կու խածնէ, եւ որ երկնին լիութենէն այն որ արիւնն Ա հեղ գայ ի զախմէ այլ։

Ստածումն։ Ֆօլօսն ասէ, թէ դեղն այն է, որ բասիլիկէն երակ առնես եւ տաս զայն ըռուպնին որ զարիւնն կտրէ, որպէս աղտորն եւ ազոխն եւ սերկեւիլի եւ որ նման է սոցա. եւ փրփրեմի ջուր տուր գառնալեզվի ջրով. եւ տապաշիր եւ հայկաւ եւ սերկեւիլի ըռուպ։ Եւ թէ այսով չի յաջի եւ շատ արիւն գայ՝ դեղն այն է, որ տաս զքահրուպարին ղուրսն խնծորի շարապով եւ տապաշիրով եւ անձրեւի ջրով. եւ Ա կուտ այլ աֆիոն խառնես գառնալեզվին ջուրն եւ տաս. եւ փրփրեմի ջուր այլ խառնէ, եւ սպեղանի արա ստամոքին. եւ ա՛ռ քուռաթ եւ քօշմօրվաց քամուքսն եւ գղթոր ծեծած եւ ակակիայ եւ հայկաւ եւ աֆիոն եւ մրտի ջուր. օգտէ. եւ տո՛ւր աղտորի շուրվանի եւ զհազարի բանճարնուն եւ փրփրեմն։ Եւ թէ հիւանդն վատուժ լինայ՝ տո՛ւր հաւձագ աղտորի ջրով, եւ նռան ջրով եփէ. եւ չէ պատեհ որ զանձն աշխատիլ եւ դատիլ պահեն, եւ ոչ շատ ուտել, եւ ամեն տաք իրաց պահէ՛ զքեզ։ Եւ թէ արիւն փսխելով գայ՝ պիտի որ կտրէ զարիւնն. եւ թէ հանց որ արիւն գնալուն վատուժի հիւանդն՝ պիտի որ զայս դեղս տաս. օգտէ աստուծով։ Գեղիանոս ասէ, թէ արիւնն ի ստամոքէն գայ՝ զանձն չաշխատեն եւ զարունն բռնեն այն վերոգրեալ դեղերովն, եւ զայն դեղերն որ ի արեան համարն է գրած՝ արա՛։

Պատճառ

Էհանան ասէ, թէ եւ այն որ ի ստամոքին խոցէն լինայ՝ այն որ ուռի յաւել արենէ լերդն եւ փայծաղն, եւ կամ լիութեան անձին արեանն։

Նշան։ Էհանան ասէ, թէ այն որ ի ստամոքին խոցէն լինայ այն է որ ցաւն խիստ լինայ. եւ այն որ ի յաւելի լերդին արենէն լինայ այն է, որ չի ցաւի եւ արիւնն կարմիր լինի. եւ այն որ փայծեղէն է՝ սեւ լինայ։

Ստածումն։ Էհանան ասէ, թէ ի ստամոքին խոցնալուն լինայ եւ թէ ուռի՝ յիշած է իր համարն, եւ թէ լերդն արիւն է յաւելցել կամ ի փայծաղն որ գայ ի ստամոքէն՝ Էհանան ասէ, թէ առողջութեան նշան է, այնոր համար որ բնութիւնն Ա հեղ ի դուրս եհան զարիւնն զաւելցած։ Եւ զշատոք տեսայ, որ Ա հեղէն Բ լիտր արիւն եհան ի ստամոքէն, եւ յետոյ առողջութիւն եւ հանգիստ գտաւ, եւ այլ ցաւ չհասաւ անձինն։ Եւ այլ ասաց, թէ ոմն ես տեսայ, որ կտոր մն միս ի բերնէն ի դուրս ընկաւ, եւ այն միսն այն է, որ ի ստամոքն զերթ սունկն իրք մն էր բուսեր. եւ բնութիւնն զինքն կտրեց եւ ի դուրս ձգեց։ Եւ այլ ասցած է, թէ որ այլ ստամոքէն արիւն գայ եւ ջերմն ունենայ՝ գէշ է, եւ այն որ ջերմն չի լինի՝ հեշտ է։ Եւ թէ այսոր պատճառն ի յաւելի արեան գիճութենէն լինայ որ ի յանձն է՝ դեղն այն է, որ երակ առնուն. եւ թէ երկով չի յաջի՝ զչորեք դիհն կապէ՛ եւ տո՛ւր սրքնճուպին սիսռան ջրով, եւ տո՛ւր ակակիայ եւ կաւ մատնէհար եւ ճուլինար եւ պանճի հունտ եւ զամխ արապի եւ գառնալեզվի քամուք եւ մատիտեղի քամուք. յիրար խառնէ, տո՛ւր. օգտէ, եւ ամէն բռնող ըռուպնին օգտէ։ Եւ թէ գղթոր եւ ճուլինար Ա Ա բաժին ծեծես մանր եւ Ա կուտ աֆիոն խառնես՝ եւ զիրենք այլ օգտէ, գառնալեզվի ջրով շատ օգտէ աստուծով։