Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որ կատղած շուն խածնէ զմարդն եւ կամ չլինի կատղած

Պատճառ

Էհանան ասէ, թէ շան կատղելուն ամռան աւուրքն տաք եւ հոտած մսեր ուտէ. եւ կամ տաք եւ հոտած ջրեր խմէ. եւ այն պատճառովն սավտան այրի եւ աւելնայ։

Նշան։ Էհանան ասէ, թէ այն է որ աչվին կարմիր լինայ, եւ զլեզուն ի դուրս հանէ եւ կախէ. եւ զագին Բ ոտիցն ի մէջն խոթէ, եւ զով որ տեսնու՝ ջանայ որ խածնէ։

Ստածումն։ Էհանան ասէ, թէ յորժամ չի յիմանաս թէ շունն կատղա՞ծ է կամ չէ՝ դու հացի կտորով զտեղն քսէ որ շունն խածել է, եւ գինին դրջէ եւ շանն տուր. թէ զհացն ուտէ եւ զգինին խմէ՝ չէ կատաղած. թէ չուտէ՝ գիտացի՛ր որ կատղած է. եւ այս հիւանդութիւնս պակաս Խ օր լինայ եւ կամ Գ ամիս. եւ ի ջրէն վախէ հիւանդն։ Եւ ստածումն այն է, որ խածած տեղն ապիկիս արկանես. եւ զխառնուպն ջրով եփես եւ պախրու եղով շաղվես եւ ի վերան օծես նէ՝ օգտէ. եւ տո՛ւր զայն իրվին որ ուտէ՝ որ զսավտան յանձնէն հանէ, որպէս աֆթիմոնի մտպուխ եւ պանրաջուր՝ աֆթիմոն խառնած. եւ Խ օր յամէն օր Ա դրամ հազազ հնդի անօթեց տաս ուտէ. օգտէ եւ ի ջրէն չի վախենայ։

Գեղիանոս ասէ, թէ լաւ դեղն այս է. - ա՛ռ ջրի խաչէփարի մոխիր Ժ դրամ, ճնդիանայ Ե դրամ, խունկ Ա դրամ. զամէնն աղա՛ եւ մաղէ՛ եւ տո՛ւր յամէն օր ոճի ջրով Բ դրամ. թէ հին լինայ՝ Գ դրամ տուր։ Եւ խաչփարին էրելն որպէս կորին է. լաւ դեղն այն է, որ առնես Ա լիտր սեւ ձութ եւ Ը նուկի քացախ եւ Գ նուկի ճավշիր, յիրար խառնէ եւ որպէս մորհամ արա եւ ի վերան օծէ, օգտէ աստուծով։

Եւ անարժան ծառայս Ամիրտովլաթս զտարունաճն խիստ փորձել էի եւ օգտեցայ Աստուծոյ կարողութեամբն ամէն։

Զալուսան որ է վառվռուկն Բ դրամ ծեծես եւ ի կերակուրն խառնես եւ տաս որ ուտէ, շուտով խալիսի ի վնասէն։

Գրեր էր լուսաւոր հոգի Ամիրտովլաթն, թէ Բ դրամ տարունաճ տվի, ազատեցաւ կամօքն աստուծոյ։

Պատճառ

Ֆօլօսն ասէ, թէ այս մահացու դեղ է, որ ի մարդն հասնի եւ ցրուի յանձն եւ ի ջրէն վախենայ. եւ ոմանք ասեն թէ ի չոր իրաց վախէ խիստ. այն որ կու վախէ, որ ան շունն ի ջուրն կերեւի այնոր եղէգով տան զջուրն։

Նշան։ Ֆօլօսն ասէ, թէ այն է, որ քանի մն օր կարմրի մարդն եւ շատ քրտնի, եւ ի ջրէն խիստ վախէ. եւ լինի որ զէտ շուն հաջէ մարդն։

Ստածումն։ Ֆօլօսն ասէ, թէ ի ջրէն վախենալուն պատճառն այն է, որ զայն կատղած շան կերպն ի ջուրն տեսնու, եւ ոմանք ասեն, թէ ջուրն որպէս թարախ երեւի, այնոր համար ի ջրէն փախչի հիւանդն։ Դեղն այն է, որ տաս Ը դրամ խաչեփարի մոխիր եւ Դ դրամ ճնդիանայ. յիրար խառնէ եւ տո՛ւր Բ Բ դրամ զամէն օր. օգտէ, եւ թէ սխտոր եւ սոխ եւ քուռաթ յամէն օր ուտէ՝ նա զէն չառնէ։ Եւ յառաջ քան զվախենալն արա՛ զայս թպտիրն. եւ յորժամ վախէ՝ օծէ՛ զանձն եղով. եւ վարդէջուր եւ վարդի ձէթ եւ ասպաղօլի ջուր, եւ որն որ լինի հոկնայ արա. եւ արա՛ զմանախուլիային ստածումն. եւ տո՛ւր զպալիլաճին ջուրն ի ջրի տեղ. շատ օգտէ։ Եւ թէ շունն կատղած չի լինայ, որ խածնէ զմարդն՝ լաւ դեղն այն է, որ զբուրդն դրջես ի քացախն եւ ի ձէթն եւ ի վերայ տեղին դնես։ Եւ թէ խածածն խիստ մեծ լինայ՝ մորհամով ստածումն արա. օգտէ. եւ հանապազ զաղն եւ զսոխն ծեծէ եւ ի վերան դիր. օգտէ։ Եւ թէ յայն ժամն որ խածնէ ի վերան քացախ լնուս՝ շատ օգտէ. եւ տո՛ւր զպալիլաճին ջուրն. շատ օգտէ աստուծով։