Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կին որ տղան ձգէ կամ քամի որ ի յարգանդն լինայ

Պատճառ տղայ ձգելուն

Մասեհն ասէ, թէ կա՛մ զարկուց լինայ, որ ի փորն դիպնու, եւ կամ բարձր տեղաց անկանի, եւ կամ շատ լուծմանէ, եւ կամ ի լազիճ գիճութենէ։

Նշան տղայ ձգելուն այն է որ զախմէ կամ ընկնելուն լինայ, եւ այն որ լուծմանէ լինայ՝ յայտնի է. եւ այն որ յաւելի գիճութենէ լինի՝ այն է որ գայ գիճութիւն։

Ստածումն տղայ ձգելուն։

Դեղն այն է. յայն ժամն որ կինն պատեղվոր դեռ չէ եղեր՝ զանձն յիստկէ ի պեղծ խառնուածէ, եւ փսխել տաս եւ այարիճ տաս, եւ կուլանկուպին, եւ զցաւուն հիմն պակսեցնես. եւ մեղրաջուր տաս, եւ ճուարիշ եւ մուշք տաս եւ կամ յամպար, եւ զայս շաֆս ի վերայ ցանել տաս. շատ օգտէ. - Ա՛ռ շահմի հանդալ եւ մազտաքէ եւ զաֆրան եւ չոր զուկի եւ սմպուլ Ա Ա բաժին, եւ քիչ մն մուշք խառնէ, եւ զինքն գինով շաղվես եւ վերցնես. օգտէ. եւ տո՛ւր ղալիայ եւ մութանճանայ։

Մասրճուէն ասէ, թէ այս լաւ է որ զտղան ի գիճութենէ ձգէ՝ օգտէ. - Ա՛ռ պալասանի ձէթ Բ դրամ, եւ աւագ թրիաք Ա մթխալ, եւ խարմիան Բ եւ կէս դրամ, եւ ճաւշիր Ա եւ կէս դրամ, զրնպատ եւ տարունաճ Ա Ա դրամ, եւ գէճ զուֆայ Բ դանկ. զայն որ չոր է՝ ծեծէ՛, եւ զթրիաքն հալէ՛ պալասանի ձիթով, զամէնն յիրար խառնէ եւ քանի կաղնու մն չաք բրդով տո՛ւր որ վերցնէ, եւ Ե օր Ա եւ կէս դրամ ուտէ։ Եւ թէ քամու լինի պատճառն՝ արա՛ զայն իրվին որ զքամին հալէ, որ է կարօսի հունդ եւ անիսոն եւ ըռզիան եւ ծաթրին եւ նանխու եւ անճիտան սեւ եւ անուխ եւ սօտ եւ քամոն եւ զրնպատ Ա Ա բաժին, եւ տո՛ւր ըռահանի գինով. օգտէ. եւ պատրաստէ՛ ի յայսոր հակառակէն. օգտէ։

Պատճառ քամուն

Մասուային որդին ասէ, թէ այս հով խառնվածոց լինայ, որ զբնութիւնն աւիրէ եւ ժողվի յանձն, եւ յարենէ լինի որ յանձն կապի։

Նշան քամուն այն է, որ փորն եւ աճուկն ուռի եւ պնդի. եւ թէ ի վրան զարնես՝ զէտ զտապլի ձայն հանէ. եւ լինի այն ի կերակրէն, որ քամի ընծայէ ի մարդն։

Ստածումն արգանդին քամուն։

Դեղն այն է, որ ուտէ զայն իրվին, որ քամին հալէ - քամոն եւ կարօսի հունդ եւ անիսոն եւ ըռզիան. ծեծէ՛ եւ տո՛ւր Ա մթխալ մեղրով. եւ օծէ՛ զաճուկն եւ զպորտին ներքեւն սազապի ձիթով եւ սամթի։ Եւ թէ պապունաճ եւ սամիթ եւ մարզանկօշ եւ օշինդր եւ սիսանպար եւ մարմահուզ եւ շէհ եւ սազապ եւ կարօս եւ անիսոն եւ ըռզիան եւ քամոն, եւ զամէնն եփէ՛ ջրով եւ ա՛ռ Գ նուկի, եւ Ա նուկի ղուստի ձէթ խառնէ եւ յառջեւէն հոկնայ արա։

Գեղիանոս ասէ, թէ տո՛ւր տահմարթայ Ա դրամ եւ այն ջրովն որ լինի եփած սազապ եւ քամոն՝ որ խմէ, եւ զպորտին ներքեւն խարէ՛. եւ յորժամ ցաւն պակսի՝ տո՛ւր հապի այարիճ։ Եւ թէ պատճառն յարենէ լինայ որ զարգանդն կապէ՝ դեղն այն է, որ բանաս բռնցտաք եւ տղտով եւ շիրիկ ձիթով օծես եւ արգանդն խօթես եւ զայն պինդ տեղն բռնես որ հալի։ Եւ զայս ի դուրսէ սպեղանի առնես. - ա՛ռ թուզ եւ ֆնտուխ, մանր ծեծէ եւ ի դալար կաթն խառնէ, եւ քիչ մն պորայ եւ քամոն ծեծած խառնէ, եւ դի՛ր ի վերայ եւ կամ վերցնել տուր։ Եւ այս հոկնան օգտէ - ա՛ռ պապունաճ եւ աքլիլմէլիք Դ Դ դրամ, մատուտակ եւ մանուշակ Ե Ե դրամ, կտաւատ եւ հուլպայ Գ Գ դրամ. զամէնն եփէ՛ Դ լիտր ջրով, որ մնայ Ա լիտր, եւ Գ նուկի յառջեւէն հոկնայ արա. շատ օգտէ։