Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1. ՄՈՒՏՔ

Ես մեղաւոր եւ անարժան, բիւր քանքարոյ պարտական, ծառայ չար եւ ապիրատ [1] ի հրամանս Տեառն Աստուծոյ իմոյ, այլ եւ հուսկ եւ յետին եւ տրուպս յամենայն աստիճանաւորաց, կոչեցեալ դպիր՝ որ է չորս աստիճան, բայց գործովս հեռի եւ մեկուսի, Սիմէոն անուն որդի Մարտիրոսի։ Ծնօղքն իմ բնական յաշխարհէն Հոնաց, ի տիրախնամ եւ աստուածապահ ծովահայեաց քաղաքէն Քաֆայու, պանդուխտ [2] գոլով եկեալ բնակեցան [ի] քրիստոնէից երկիրն՝ ի գաւառն Ըռզաց, որ այժմ տիրեն Լէհք, ի նորաշէն գիւղաքաղաքն Զամոսցա։ Թողեալ զմեզ նշդեհ եւ ինքեանք [3] փոխեցան յանանց կեանսն, առ յոյսն ամենեցուն Քրիստոս։

Բայց զիս տվեալ յուսումն գրոց, որում հասու եղեալ ի մանկութենէ մինչ ի չափ հասակի հասեալ՝ դեգերեալ եւ մարզեալ ի վարժարանս [4] ջահաստանի առ ոտս վարդապետաց եւ բանասիրաց։ Եւ երբեմն ընթերցեալ [5] իմ զՎարս հարանց եւ զՊատմութիւնս վիպասանաց, անկաւ ի սիրտ իմ փափագ եւ ջերմ սէր, ըստ այնմ թէ «Ջեռաւ սիրտ իմ ի փորի իմում, եւ ի խորհուրդս իմ վառեցաւ հուր», ի բազում ամաց եւ ի վաղուց հետէ. վասն որոյ եւ տոչորէր սիրտ իմ, գալարէին աղիք իմ միշտ եւ հանապազ, շրջագայիլ եւ տարաշխարհիկ լինել [յ]օտար եւ [յ]անծանօթ գաւառսն եւ ի սփիւռս հեթանոսաց։ Այլ եւ ուխտիւ գնալ նախ [յ]աստուածակոխ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ՝ յերկրպագութիւն լուսաբուխ սուրբ գերեզմանին Քրիստոսի եւ այլոց սուրբ տնօրինականացն որ անդ։ Եւ անտի գնալ ի Մուշ, ուր նշխարքն է սրբոյն Յովհաննու Մկրտչի. եւ ապա ի մեծն Հռոմ, ի սուրբ գերեզմանն Պետրոսի եւ Պօղոսի եւ այլ յոքնախումբ եւ բազմահաւաք արեամբ [6] ներկեալ սուրբ վկայիցն։ Եւ վասն այսմ բարի մտածութեանս յոգոց հանեալ միշտ հառաչմամբ [7] աղաչէի զխնդրակատարն Աստուած՝ զտուիչն ամենայն բարեաց եւ կատարիչն ամենայն խնդրուածոց, զլսողն աղօթից, զի տացէ ինձ ըստ սրտի իմում. եւ ցուցցէ ինձ զճանապարհ յոր եւ գնացից, հասուցանել զիս այս [8] հոգեւոր եւ աստուածային [9] բաղձանացս։

Զոր եւ բազմագութ, ողորմած եւ մարդասէրն Աստուած, որ տա[յ] ամենայնի առատապէս եւ ոչ նախատէ, ըստ Յակոբու առաքելոյ, այլ եւ լնու ամենեցուն զփափագն առաւել քան զոր խնդրեմք եւ իմանամք. որ եւ ինքն իւր [10] ամենասուրբ բերանովն հրամայեաց, թէ Զամենայն զոր ինչ խնդրէք ի անուն իմ ի հօրէ, տաց ձեզ։ Եւ դարձեալ թէ Ամենայն որ խնդրէ առնու եւ որ հայցէ գտանէ, եւ այլն։ Նոյն անարգամեծար [11] Տէրն, որ ոչ գարշի ի մեղաւորաց, ոչ հայեցաւ յանօրէնութիւն իմ, այլ [եւ] ի անթիւ զազիր սղալանս իմ։ Արդ լուաւ աղօթից իմոց եւ զխնդրուածս իմ ընկալաւ. եւ առաջնորդեաց ինձ ի շաւիղս ուղիղս. եւ ի ճանապարհս արդարութեան վասն անուան իւրոյ, ըստ անուստ խոստման իւրոյ. որում [12] փառք, պատիւ եւ երկրպագութիւն, անդադար գոհացողական փառատրութեամբ յամենայն արարածոց նաեւ [յ]իմ մեղապարտ յանձնէս, քանի եմ եւ եղէց [13] եւ մինչեւ ցելս չնչոյ իմոյ. ամէն։[1]            յապիրատ

[2]            պանտուխտ

[3]            յինքեանք

[4]            ջահասդանի… յոտս

[5]            ընթերձեալ

[6]            յարեամբ

[7]            հառաջմամբ

[8]            յայս

[9]            յաստուածային

[10]          յինքն յիւր

[11]          յանարգամեծար

[12]          յորում

[13]          եղեց