Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զ. ԱՐՇԱՒԱՆՔ ՎԼԱՏԻՍԼԱՒ ԹԱԳԱՒՈՐԻ Ի ՎԵՐԱՅ ՇՎԷՏՈՒ 1635

Ի թվին ՌՁԴ (1635), ապրիլ ԺԵ. գնաց Վլատիսլաւն ի վերայ Շվէտու բազում զօրօք եւ ԾՌ Խազախով, որ ապստամբել էր վաղուց հետէ ի հօրէն. եւ հայրն բազում անգամ գնաց պատերազմաւ եւ ոչինչ կարաց առնել. զի շատք են եւ յոլով գանձ ունին։ Եւ որչափ անհաւատք կան՝ միաբան եղեն. զի եւ Շվէտն անհաւատիցն է։ Սա գնացեալ էառ քանի քաղաք. զոր տեսեալ զքաջութիւնն՝ կամէին հարկատու լինել. իսկ թագաւորն ոչ կամեցաւ, բայց թէ սրով կ՚առնում [1] ։[1]            Շուետներու հետ մղուած կռիւներու մասին տե՛ս Յաւելուած < ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐԱԾՈՑ>։