Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Ե]  ՎԵՐԱԴԱՐՁ Ի ԼՎՈՎ

Եւ եկեալ ի Պուղտան՝ տեսի աւեր եւ ամայի [1] զերկիրն։ Նոյնպէս մտեալ ի Լէհ՝ տեսի աւերակ եւ վէրանէ եղեալ ի Թաթարաց. բազում քաղաք, գեղ եւ ագարակ եւ աւանս եւ ամրոցս [2] անմարդաբնակ եւ ոչ որպէս էրէկ եւ յեռանդն. զի պեղծ Թաթարքն երկու իրեք հետ տարին գային մտանէին եւ ելնէին անահ եւ անվախ. այրէր եւ սպանէր, յափշտակէր. զայլս գերի առեալ տանէր յաշխարհն իւր։[1]            յամայի

[2]            յագարակ եւ յաւանս եւ յամրոցս