Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. ՄԱՀ ԶԻԿՄՈՒՆՏԱՅ. ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՎԼԱՏԻՍԼԱՒԻ

Իսկ ի թվին ՌՁԱ (1632) մեռաւ նախ թագուհին Լէհի. ապա Զիկմունտ գռալն։ Բայց տեսչութեամբն Աստուծոյ եւ նախախնամութեամբ, այլ եւ հաճութեամբ ամենայն իշխանաց եւ զօրաց նստաւ յաթոռն հայրենի արժանաժառանգն [1] Վլատիսլաւ. եւ եղեւ թագաւոր Լէհաց երկրին։[1]            արժանաժառանկն