Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԴ. ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Ի ԼԵՀՍ 1626

Իսկ ի թվին ՌՀԷ [1], սեպտեմբեր ամսոյ, եկն ի Լէհ Էջմիածնայ [2] Մելքիսէթ կաթողիկոսն ծեր ՚ւ ալեւոր, խելաց թափեալ եւ յուժէ անկեալ, յոյժ գինէմոլ եւ արծաթասէր, ունելով ընդ ինքեան յոլով եպիսկոպոսս հոմանիս իւր եւ գինարբուս. իսկ յուսմանէ բնաւին հեռուս. եւ կացին ի Լով կէս տարի [3] ։[1]            Մելքիսեդեկ ի Լով հասաւ 1626, ապրիլ 22- ին եւ վախճանեցաւ 1627, մարտ 18- ին ( Ն. Տ. մարտ 27- ին) ի Կամենից։ «Ի թվին ՌՀԷ. սեպտ. » կը հայի դէպքի մը, որ պատահած է 1628 սեպտեմբերին, զոր Սիմէոն միտք ունէր պատմել։

[2]            էջմիածնա

[3]            Այսպէս միջակէտով կ՚աւարտի այս հատուածը, որ ցոյց կու տայ, թէ Սիմէոն յանկարծ ընդհատած է իւր տարեգրութիւնը։ Յաջորդ տարիներու ազգային դէպքերու մասին տե՛ս Յաւելուած [9. ՎԻՊԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ ՆԻԿՈԼԱԿԱՆ, 10. ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՀՆԳԱՄԱՏԵՆԻ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐԴԱՆԱՅ (1636)]։