Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Գ]  ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ

Եւ զայս քաղաքս Աղեքսանդր Մակեդոնացին շինեց եւ իւր անունն եդ ի վ[ե]րայ։ Եւ է մեծ քաղաք եւ պարսպաւոր. բայց կէսն ամայի [1]. բոլորն ծով է, մի կողմն միայն ցամաք, ուստի Միլ սուին գնայ։ Եւ աստ ըմպեցաք ջուրն երրորդ դրախտին. տեսաք եւ զտեղին ՀԲ թարգմանչաց ծովեզերքն, որ դեռ նշմարանքն երեւէին սենեկաց։ Եւ աստ չորս պալիօղ նստէր։ Եւ կայր եկեղեցի մի հոռմի եւ խաներ մեծամեծք։ Կային Հոռոմք, Խբդիք, Ֆռանկք. բայց Հայք ոչ։ Կայր քարէ եկեղեցի մի Սավա անուն, յոյժ սքանչելագործ եւ զօրաւոր ծովու վ[ե]րայ, որ զնա նաւավարքն յօգնութիւն խնդրէին. զոր մտեալ ի ներքս շրջեցաք եւ երկրպագեալ ելաք։ Եւ անդ առին մէնէ խարաճ մին մին ոսկի. նաեւ իրիցանց. բայց հաբեղայից չառնուն։ Եւ կայր խիստ գէշ եւ փափուկ լօրք անդ եւ բազում յոյժ. հինգ-վեց՝ մէկ փարայ. զոր ի գիրութենէն չկարէաք ուտել։ Բայց ֆիլաֆ եփէաք իր մսով։ Եւ ազնիւ գինի գտանէր անդ Ֆռանկի։ Եւ տեսաք ներքեւ գետնին գետնափորի, խորու եաբունի վիմաշէն եւ կամարակապ. եւ մէջքն քաղցր ջուր. զի ոչ անձրեւի հոր եւ ոչ ջուր կայ. եւ պութուն քաղքին ներքեւն ջուր էր։ Անդ տեսաք խուրմայի ծառեր, յոյժ բարձր եւ գեղեցիկ։ Եւ սակաւ ջուր մի գետօրէն գայր ի քաղաքն Նեղոս գետէն. եւ ասին թէ Աղեքսանդր թագաւորն եբեր զայս ջուրս բազում աշխատանօք աստ։[1]            յամայի