Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԷ] ՂԱԼԱԹԻԱ

Եւ յայն կոյս ծովուն Ղալաթիա կղզին է, մեծ եւ ընդարձակ. ունի ԻԱ Եկեղեցի. Ժ Հոռմի եւ Ժ Ֆռանկի. եւ մին Հայի՝ ապա յոյժ գեղեցիկ վիմաշէն եւ կամարակապ Սուրբ Լուսաւորիչ անուն։ Եւ աւագ եկեղեցին Ֆռանկի Սան Տօմէնիկ կոչի՝ է մեծ եւ լայնանիստ, որ ի տարին անգամ մի մեծ ուխտ ունին անդ, [յ]աւուր հինգշաբաթոջ, Զատկէն յետոյ [յ]իններորդում շաբթուն. եւ օրն այն եծ ամբոխ լինի. այլ եւ բազում Տաճիկք եւ քրիստոնեայք, արք եւ կանայք, մինչեւ տնարգել աղջկունք գան, ոմանք ուխտ եւ այլք ի տեսութիւն եւ [ի] սէյիր, իբր ի տօնանմայ։ Իսկ պալիօզք եւ էլչիք, որք են թագաւորաց վէքիլք, Ֆռանցու, Ինկլիզու, Վէնէտիկու եւ այլոց, Ղալաթայ են։ Վասն որոյ եւ ազնիւ պատվական գինիք, մուշքէթ եւ մալմազի՝ անդ [1] գտանի։ Եւ ունին մէհանայք մեծամեծ եւ յոյժ բարձր՝ երեք չորս տապաղայ, որ Ստամպօլ եւ ծովն կէմէստնով առջեւն կ՚երեւի իբրեւ զխնծոր։ Անդ են վայելք եւ հեշտութիւնք եւ ուրախութիւնք մարմնաւոր կենացս բերկրանաց։ Այլ եւ ծովային ձկունք զանազանք եւ անուշահամք, խայվարք ազգ եւ ազգ, եւ չոր թուխու ձուկ, նարինճ, լիմօն, ձէթ եւ ձիթապտուղ լաւ եւ ազնիւն անդ գտանի։ Այլ եւ յոյժ բարելի [2] է Ղալաթան. ասեն թէ ի սմանէ եւ ի Մըսրայ լիանայ քաղաքն Ստամպօլ. խաչափառք, կարէվիտ, միտիայ եւ այլ համեղ կերակուրք անտի [3] ելանեն։ Զի թէ այս երկու քաղաքս չէր, սովալլուկ լինէր Ստամպօլ ի բազմութենէ մարդկան։ Զի քսան մղոն է պարսպին բոլորն լայնանիստ եւ ընդարձակ եւ մեծ յոյժ. եօթն մեծ լեառն կայ ի նա, որպէս եօթն մեծ քաղաք, հինգ տիքմատաշ, եւ եօթն ղուլայ։[1]            անդր

[2]            բարէլի

[3]            անդի