Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Ե] ԽՕՆԹՔԱՐԻՆ ՍԱՐԱՅ

Եւ նետաձիգ մի այլ առաջ տեսաք սիւն մի բարձր եօթն մարդապօյ՝ մեծամեծ վիմօք պատած, առանց կրի. եւ է անշարժ ի հիացումն եւ ի սքանչելիս ամենայն մարդոյ։ Եւ մերձ սոցա Խօնթքարին սարայ, որ էր մեծ քան զքաղաք. եւ երկու երեք տակ պարու ունէր, եւ [յ]երրորդումն ապա էր բնակութիւնն։