Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Թ]  ՀԱՅՔ Ի ՔԱՂԱՔՍ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ

Կան եւ այլ քաղաքնին սակաւ հայեր, որպէս Կամէնից, Եազլովցա, Զամոսցա, Լուցքա, Մանքէրման։ Առաջն Լուցքան ԸՃ տուն էր, գեղեր, ագարակնի ունէր եւ շատ վախըֆք եւ անդ էր յառաջն աթոռ. այժմ երկու տուն է հայի. բայց քարէ եկեղեցին եւ գեղն կայ դեռ։ Եւ մեծն Մանքէրման ասին թէ յորժամ սէֆէր լինէր, հինգհարիւր հոգի կ՚ելէր Հայոց ի պատերազմ, եարար պահատուրնի. եւ այժմ չորս տուն հայի մնացել է. բայց շատ խանութնի, վախըֆ տներ, ջաղացք, արտեր, պախչանի եւ այլք դեռ Հայոց ձեռքն է. զոր եւ անդ Լովայ աղանին եւ ի Լուցքան էրէց են դրել. օլօֆայ կու տան նոցա եւ շէն կու պահեն։

Են եւ այլ հին քաղաքնի հին, յորս կային Հայք, որպէս Պէլզայ, Վիլնայ, Վօլօտիմիր եւ այլ գեղօրայքն որ բնաջինջ են եղել. միայն նշմարանքն կ՚երեւին. եւ թէ վասն է՞ր, ոչ գիտեմ. կարծեմ թէ վասն մեղաց կամ նզովից սուրբ հարց. զի ամէն ազգ աճեն եւ բազմանան. իսկ մեք ջնջիմք եւ նուազիմք. վա՜յ ինձ։