Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԳ] ՊԱՏԿԵՐ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

Եւ կայր Սա Մարքոյին ձախ դիհն պատկեր մի սքանչելագործ որ հանապազ երթ եւ եկք որ անցանէին՝ խոնարհեալ երկիր ծունր կրկնէին եւ զգտակնին ի վեր առնուին։ Եւ ասին մեզ, թէ սքանչելագործ է, զի թէ ոք գնայ ծովով կամ ցամաքով, եւ յամէ, եւ ընտանիքն չի գիտենան՝ մեռա՞ծ է թէ կենդանի, այն պատկերին առջեւն մոմ վառեն Սրբուհոյն. եթէ անցնի եւ շիջանի, գիտացիր որ մեռած է, եւ թէ չի շիջանի, թէպէտ սաստիկ հողմ լինի, կենդանի է. փա՜ռք Աստուծոյ։