Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԱ] ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԱՊԱԿԵՂԻՆԱՑ Ի ՄՕՌԱՆ

Կայր քաղաք մի երկու միլ հեռու՝ ՄՕՌԱՆ անուն, ուստի ելանեն ազգի ազգի ազնիւ ապակէ անօթք, ֆինճանք, սուլահիք, զանազան գաւաթք եւ այլ յոլով բաներ, որպէս ի Ղալաթիայ կու ծախվի. այն ամէնն անոր բանն է, զոր եւ ամէն երկիր կու տանին, նաեւ ի Լէհ, սաֆի պիլօր։ Եւ ասին թէ ԽՌ այր եւ կին եւ կոյս աղջկունք են, որ զայս բանին. այլ եւ զհիլուն պօնչուխնին, սուտ մէրջան, սուտ մարգարիտ. զոր վաճառականքն տեղեակ են եւ գնողք գործոյ նոցա։