Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Թ] ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Եւ ասին թէ ԻՌ համալ կայ, ԽՌ փէրէմա, ԽՌ քօբրու, ԽՌ բոզ, ԺԴՌ կարգաւոր, ՅԿԵ մեծ եկեղեցիք մարմարէ՝ արանց եւ կանանց, սբիտալովք։ Պաղչանի եւ դարպասնի, այլ եւ բազում օթեւանք հիւրոց, հիւանդաց, հագմանոց, որ վասն սիրոյն Քրիստոսի դեղ տան տկարացն։ Եւ զայս ոչ եթէ ի ռամիկ մարդկաց լուաք կամ ոչինչ, այլ ի անուանի եւ տօլվաթաւոր տեղացոցն։ Եւ չէ զարմանք, զի սահմանք է Ֆռանկաց ամենայն ինչ ի տէֆդարն անցնել. եւ ոչ թէ միայն զմեծ բան, այլ եւ զոչինչն։ Այլ եւ ասին թէ օրն ԲՌ ղուռուշի սավըզ կու ծախվի եւ ԲՌի ձուկն, նոյնպէս եւ զայլսն իմասցիս։