Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԷ]  SANTA CROCE IN GERUSALEMME

Եւ երկրորդ օրն գնացաք ի Սանթա Գրօշ, որ է Սուրբ Խաչ. եւ անդ է սուրբ Խաչափայտն. եւ է քաղքէն ի դուրս. զոր մտեալ ի ներս, տեսաք զարմանալի շինուածս. եւ էր յոյժ փառաւոր եւ մեծ. եւ յաւագ խորանն էր պահած Խաչափայտն, ի բարձր տեղ[ւ]ոջ. եւ բոլորն նկարած էր զամենայն պատմութիւնս, թէ ո՛րպէս գնաց Հեղինէ յԵրուսաղէմ. եւ յորժամ մերձեցաւ ի մեծն Հռոմ, նա որդին Կոստանդիանոս ել ընդ առաջ նորա բազում քահանայիւք եւ յոքնախումբ ժողովրդովք, այլ եւ շատ հեծելազօրօք. եւ ինքն զգեցեալ ծիրանիս ականակուռ անգին պճնեալ թագ ի գլուխ, հեծեալ ի սպիտակ ձին ոսկիակազմ սանձիւք եւ ակամբ մարգարտովք շարեալ դանդանաւանդօք [1], խնկօք եւ մոմեղինօք եւ ամենայն զարդիւք, երկրպագեալ սուրբ Խաչին եւ էառ յաջ ձեռն ի վերայ ձիուն զպարծանքն Պօղոսի՝ գայր նախ ինքն եւ ապա մայրն զկնի. եւ այսպէս մեծաշուք փառօք մտին ի քաղաքն եւ անդ հանգուցին զսուրբ Նշանն եւ շինեցին ի վերայ զեկեղեցիս, ի փառս սուրբ Խաչին. եւ կոչեցին Սուրբ Խաչ. եւ է անդ մինչեւ ցայսօր. զոր եւ մեք արժանի եղեալ բաց աչօք տեսոյ նորա՝ աղօթեալ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք մեզ եւ մեր ծնօղաց եւ ամենայն արեան [2] մերձաւորաց եւ երախտաւորաց։

Եւ այսպէս սահմանք է որ ամէն ուխտաւոր զայս եօթն եկեղեցիքս պիտոր քայլեն, զի սոքա են մեծ եւ աւագ [3]. իրեքն ի քաղաքն եւ չորս ի դուրս. բայց բոկ ոտամբ եւ հետիոտս, մեծաւ զղջմամբ եւ հառաչանօք [4] ։ Բայց իշխանք եւ մեծամեծք ձիօք, ջորօք եւ կառօք շրջին եւ սոցա ճանապարհն ԺԸ մղոն է։[1]            դանդանաւանտօք

[2]            յարեան

[3]            յաւագ

[4]            հառաջանօք