Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Բ]  ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆՔ

Եւ կայ քաղաքն մեծ եւ փառաւոր վիմաշէն կամարակապ Եկեղեցի մի՝ սագաձեւ խաչանման եւ պարսպաւոր. քարէ Վերնատուն եւ կարգաւորաց տեղիք. այլ եւ Դպրատուն մի մեծ ամրան եւ ձմեռան քարէ. այլ եւ Գրատուն։ Եւ մերձ եկեղեցուն քարէ վախըֆ տներ եւ Հոգէտուն մի արանց եւ կանանց։ Եւ քաղքէն դուրսն ալ դէմ վանաց մեծ Սբիտալ եւ պատվական։

Եւ կայր Դպրոցն ակելի քան ութսուն տղայ. որք ուսանէին զանազան ուսմունս՝ զԵրաժշտական, Քերական, Առոգանութիւն, Թարգմանութիւն եւ զԱրվեստս համարողական։ Եւ մեծ Դարպաս մի հոգեւոր դատաստանի. ուր ամէն հինգշաբթի նստին ԺԲ աղայ հետ եպիսկոպոսին եւ աւագիրիցուն. քննեն իմանան հասն, [1] չհասն. այլ եւ դատ եւ իրաւունք [2] առնեն եւ դատաստան հաս ու չհաս. զի ունին էմրեր [3] կաթողիկոսաց եւ Լէհու թագաւորաց։

Եւ ի դուրսն կայ իրեք վանք քարէ. մինն Հաճկատար եւ մինն Սուրբ Յակոբ. ունի եւ քարէ դարպաս եպիսկոպոսաց հուպ միմիանց. եւ Սուրբ Խաչ վանքն մեկուսի, շէն եւ հաստատ. որ ունին հոգէտուն, տնտեստուն, ախոռնի. երկու իրեք պախչայ. եւ օթեւանք կրօնաւորաց, հաբեղայից եւ քահանայից եւ այլ միաբանաց. եւ հաւատաւորք եւս կային երկու իրեք ծեր եւ անցեալ զաւուրբք։ Եւ ունէր մեծ վանքն պաղ եւ ցուրտ ջուր, յորդ եւ առատ։

Եւ քաղքին տներն ամէն քարաշէն, մեծածախ եւ վիմաշէն, կոփածու, լայն եւ բարձր իրեք, չորս դաբաղայ։ Եւ գետնափոր մաղարանի, բիվնիցանի քարէ, որ ամառն ըմպելին ցուրտ եւ պաղ լինի։ Ամէն տուն ԲՌ, ԳՌ, ԴՌ ղուռուշի։[1]            չի հասն… յիրաւունք

[2]            Տե՛ս ծնթ. 1086։

[3]            էմրէր