Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԺԱ]  ԱՂԵՐՍՔ ՖՌԱՆԿԱՑ ԵՒ ՀԱՅՈՑ

Եւ Ֆռանկք մեծ սէր եւ դաշն ունին ընդ Հայս. զի տարին իրեք անգամ նոքա գան Սուրբ Յակոբ պատարագեն. եւ առաջնորդն մեծ խրախութիւն եւ ընթրիս առնէ նոցա. որ Ծ, Կ ղուռուշ հայի պատիւն այն. եւ նոքա եւս մեր առաջնորդին պատիւ առնեն եւ ընթրիս [1] ։ Մերոցն մեր աշչիքն եփեն եւ նոցա՝ իւրեանց։ Այլ եւ Հոռոմք, Խպտիք, Ասորիք եւ Հայք սէր ու միաբան են. աղջիկ տան եւ առնուն. այլ եւ նոքա մեր պսակն, թաղումն գան եւ հոգ[ւ]ոյ հացն. եւ մերն նոցա գնան. եւ այսպէս կային միաբանութեամբ խաղաղ։[1]            ընդրիս