Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[Զ] ԹՐԱՓԻՍՏՔ

Եւ է վանք մի այլ մեծ եւ փառաւոր. եւ նոցա հաբեղայքն այնպէս սահմանք ունին, որ միայն առանձին ճգնին, եւ ոչ որպէս այլք կրկին կրկին, սոքա մի մի. եւ հինգշաբթի աւուր մտեալ ի խուցն մինչ ի միւս հինգշաբթի ոչ ելնեն [1] ի դուրս. եւ ոչ խօսին, այլ յատուկ առանձին աղօթեն եւ խոստովանին, հաղորդին, սակաւ մի մխիթարին եւ դարձան փակին ի սենեակսն ի զատ՝ որպէս ՀԲ թարգմանիչքն։[1]            ելնէն