Ուղեգրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է. ՍԱՍՏԻԿ ԱՆՁՐԵՒ 1635

Յայսմ ամի սաստիկ անձեւ երեկ աշխարհն Լէհաց, սկսեալ Զատկէն մինչեւ օգոստոս անդադար գայր, գիշեր եւ ցորեկ. հազիւ օր մի քանի արեւ տեսաք. մինչ զի ջրերն շատցաւ եւ լիճքն լցան, գետք արձակեցան եւ բազում վնասք գործեցին ամենայն քաղաքս եւ գեղս մինչ ասել ոմանց թէ հոսանք երկրի իբրեւ հեղեղ եղեն, կամ թէ յերկնից սահանք բացան. հունձ եհաս. եւ չի կայ օր որ հնձեն. Աստուած զյետքն ի բարի առնէ. ամէն։